Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 26 Tháng 2 2014 15:05

Tổng Liên đoàn Hướng dẫn “Tháng Công nhân năm 2014”

Ngày 20 tháng 2 năm 2014, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành công văn số 181/TLĐ về việc triển khai "Tháng Công nhân năm 2014". Theo đó, các cấp công đoàn tập trung vào các lĩnh vực sau:

Một là, hoạt động tuyên truyền giáo dục. Các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5; 85 năm xây dựng, trưởng thành của tổ chức Công đoàn Việt Nam; truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động, nhất là việc triển khai 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và quán triệt Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Hiến pháp; Bộ luật Lao động năm 2012; Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhất là ở trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu lưu trú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ.

Hai là, hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Các cấp công đoàn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đoàn viên công đoàn; biểu dương, tôn vinh những tấm gương có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất; tôn vinh doanh nghiệp làm tốt chính sách việc làm, đời sống người lao động, tạo nhiều thuận lợi cho CĐCS hoạt động; trao tặng sổ tiết kiệm, nhà "Mái ấm Công đoàn", giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tập trung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Chủ động và tham gia thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ba là, phát động và tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nòng cốt là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi" nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Động viên công nhân lao động tích cực tham gia phong trào tự học, tự rèn luyện, đến với trường, lớp, từ đó đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cho công nhân lao động, từng bước trí thức hóa công nhân lao động.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đợt 1/5, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của CĐCS. Tổ chức giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp, chú trọng đối tượng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất.

Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, ngành triển khai tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" theo các mục tiêu đề ra trong tháng 5/2014; lồng ghép tuyên truyền, triển khai các hoạt động "Tháng Công nhân" với kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Các cơ quan báo chí trong hệ thống Công đoàn mở các chuyên đề, chuyên mục, tăng cường tuyên truyền các hoạt động "Tháng Công nhân".

Nguồn congdoanvn.org.vn