Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 06 Tháng 8 2015 07:37

HIỆU QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VÀ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH GIAI ĐOẠN 2010- 2015

  Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền tỉnh; thực hiện Quy chế phối hợp số 41/QC-PH, ngày 9/2/2011 giữa Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lạng Sơn, trong điều kiện tình hình trong nước và trên địa bàn tỉnh an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, đời sống của nhân dân, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) được cải thiện, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; quan hệ đoàn kết quân, dân ngày càng bền chặt, đây là nhân tố quan trọng để thực hiện tốt Chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ).

Công tác PHHĐ giữa Bộ CHQS với LĐLĐ tỉnh được triển khai tích cực và toàn diện, với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Trên cơ sở Nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên, hằng năm Bộ CHQS và LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp xây dựng bổ sung biện pháp hoạt động, kịp thời chỉ đạo Ban CHQS, LĐLĐ huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, ký kết Chương trình PHHĐ, hai cơ quan duy trì nghiêm túc chế độ thông tin, nắm tình hình, chủ động thông báo kết quả công tác PHHĐ; mỗi năm tiến hành kiểm tra 2 đợt được tổ chức chặt chẽ và tiến hành thường xuyên.

Hai cơ quan đã làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang; đoàn viên, CNVCLĐ học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của CNVCLĐ; Luật Quốc phòng an ninh, đặc biệt là thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về " Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước "; Tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, CNVCLĐ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn; đẩy mạnh tuyên truyền thực thi Hiến pháp năm 2013; Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn năm 2012 và các Thông tư, Nghị định hướng dẫn thi hành; tuyên truyền, phổ biến Pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; hướng dẫn, chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thành phố tích cực tuyên truyền "Tháng công nhân"; "Ngày pháp luật" trong cơ quan, đơn vị;

PHoi hop

Đ/c Trần Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh thăm, tặng quà  và chúc Tết

đơn vị lực lượng vũ trang

tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân nhân dịp kỷ niện các Ngày lễ lớn; Ngày truyền thống của các cấp, các ngành, đặc biệt là kỷ niệm Ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; Ngày Quốc phòng toàn dân; Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động các chiến sĩ lực lượng vũ trang, CNVCLĐ tham gia tìm hiểu cuộc thi "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ", LĐLĐ tỉnh đã đạt 01 Giải ba cá nhân cấp tỉnh; Thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" đạt Giải khuyến khích tập thể và 01 giải khuyến khích cá nhân. Đồng thời triển khai tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại về thực hiện Luật Biển Việt Nam; Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Đấu tranh phòng chống tội phạm qua biên giới như buôn lậu; buôn bán hàng giả, ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em; thực hiện tốt phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; phong trào xây dựng doanh trại chính quy "Sáng - xanh - sạch - đẹp" đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" của phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và Nữ CNVCLĐ; phong trào "Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tin học, ngoại ngữ".... Trong hoạt động và tổ chức phong trào thi đua luôn có sự phối hợp chặt chẽ của hai cơ quan, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo đó không ngừng nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sĩ; CNVCLĐ thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, đến nay có trên 87%. cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh, tham gia xây dựng Lực l¬ượng vũ trang và tổ chức Công đoàn: Thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức khám tuyển và lựa chọn thanh niên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự; chỉ đạo các cơ quan quân sự phối hợp với cơ quan chức năng, làm tốt công tác giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng được 595 lớp/46.389 lượt người; nâng cao chất lư¬ợng xây dựng, huấn luyện và quản lý lực l¬ượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần bảo vệ tài sản cơ quan, doanh nghiệp, giữ vững ổn định trật tự an ninh, an toàn xã hội; làm tốt công tác "dân vận", bám sát phương châm "vững mạnh rộng khắp"; nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, duy trì nghiêm kỷ luật quân đội, luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 15/8/2011 về tiếp tục lãnh đạo củng cố và xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, công đoàn, hội vững mạnh, xóa thôn, đơn vị "trắng" đoàn viên, hội viên giai đoạn 2011-2015 công tác phát triển đoàn viên; thành lập công đoàn cơ sở, trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh bước đầu đạt được một số kết quả: Số tổ chức công đoàn và số lượng đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng lên, đến nay, đã thành lập mới 28 CĐCS, trong đó có 26 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước phát triển mới 5.836 đoàn viên, 100% xã, trung tâm y tế, các trường học, doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn, ở khu vực biên giới hoạt động tốt, tỷ lệ CĐCS vững mạnh, vững mạnh xuất sắc bình quân hàng năm trong giai đoạn đạt 79,5%.

Công tác phối hợp thực hiện chính sách hậu phương quân đội được hai cơ quan chủ động quan tâm tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực; thường xuyên thực hiện tốt vai trò trách nhiệm trong phòng chống thiên tai lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho nhân dân, nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống, tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân; Vận động quyên góp ủng hộ các cuộc vận động: Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam; Quỹ "Mái ấm Công đoàn"; Quỹ hỗ trợ Nông dân; Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ, ủng hộ nghĩa tình biên giới hải đảo... với tổng số tiền thu được trên 13 tỷ đồng, LĐLĐ tỉnh giúp gia đình chính sách, gia đình CNVCLĐ xây mới, sửa chữa 89 nhà; Bộ CHQS tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội được 38 nhà với 980.000.000,đ. Hằng năm hai cơ quan thực hiện tốt việc giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Chương trình PHHĐ đã luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành, Chương trình PHHĐ đã đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; nội dung chương trình đạt được mục tiêu; hình thức PHHĐ với những nội dung cụ thể thiết thực, phù hợp với tùng hoàn cảnh cụ thể của của từng cơ sở, từng địa phương trong toàn tỉnh; thực sự góp phần quan trọng vào xây dựng tiềm lực chính trị, xây dựng thế trận lòng dân trong thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc, phát triển kinh tế xã hội, giải quyết việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động; củng cố thêm lòng tin của cấp ủy, chính quyền với nhân dân và mối quan hệ đoàn kết quân dân được cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao./.

 

 

Phùng Thanh Huyên

 

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh