Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 12 Tháng 5 2016 10:16

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021

  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; là cơ hội để nhân dân trực tiếp tham gia xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Ngay khi Quốc hội công bố Nghị quyết về Ngày bầu cử, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 51-CT/TW, ngày 4/01/2016; Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được bắt đầu và tập trung mạnh mẽ. Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử được tiến hành ngay sau bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện Công văn số 249/TLĐ, ngày 04/3/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Công văn số 09/HĐPH, ngày 8/3/2016 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân theo đó Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 192- CV/TU, ngày 28/4/2016 về việc chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Công văn số 371/UBND-KGVX, ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đảm bảo an toàn thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội động nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cấp công đoàn, tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các quy định của pháp luật liên quan tới cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và nhân dân trong thời gian từ ngày 10/3 đến hết ngày 25/5/2016.

Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử; tuyên truyền định hướng cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân cuộc bầu cử lần này nhằm để cử tri lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu có đủ đức, đủ tài, xứng đáng là đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong nhiệm kỳ 2016 -2021.

Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử Đại biểu Quốc hội quy định tại Luật Tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tuyên truyền về quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, quán triệt thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng về bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, gắn kết quả nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; làm cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Công tác tuyên truyền về bầu cử cần được tiến hành song song với lộ trình, bước đi của cuộc bầu cử (trước, trong và sau khi bầu cử), hỗ trợ đắc lực cho công tác bầu cử. Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ viết tin, bài tuyên truyền về cuộc bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên chuyên mục "Lao động - Công đoàn" trên Đài Phát thanh- Truyền tuyền hình, Báo Lạng Sơn.

Cử cán bộ đi cơ sở, tuyên truyền, vận động, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc bần cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội động nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Nắm bắt diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Thực hiện việc treo cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tuyên tuyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân treo cờ Tổ quốc tại gia đình từ ngày 25/4 đến hết ngày 25/5/2016.

Tổ chức Hội nghị quán triệt thực hiện Công văn số 192- CV/TU, ngày 28/4/2016 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc chỉ đạo công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn số 371/UBND-KGVX, ngày 27/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc đảm bảo an toàn thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bần cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội động nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, Trung tâm Dạy nghề công đoàn và Công ty cổ phần Khách sạn Du lịch Công đoàn, thời gian 8 giờ ngày 12/5/2016.

Anht tin bài

Đ/c Lô Tiến Sơn Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tuyên truyền bầu cửcho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ

  Nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, góp phần nâng cao sự thống nhất, đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động chống phá bầu cử, chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới đất nước của nhân dân ta. tuyên truyền cho CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo không khí thi đua yêu nước trong CNVCLĐ thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Phùng Thanh Huyên

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh