Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 15 Tháng 7 2015 07:33

HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

   Các cấp công đoàn trong tỉnh Lạng Sơn hiện có 332 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn với 1.007 uỷ viên. Ngoài ra còn có 1.108 công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên cử một ủy viên ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn, UBKT công đoàn các cấp đã và đang nỗ lực thi đua thực hiện tốt chương trình công tác năm. Trong 6 tháng đầu UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam được 886 cuộc, trong đó kiểm tra cùng cấp 764 cuộc, kiểm tra cấp dưới 122 cuộc; tổ chức kiểm tra quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đ¬ược 820 cuộc, trong đó; kiểm tra cùng cấp được 744 cuộc; kiểm tra cấp dưới được 76 cuộc.

Kiem tra

         UBKT LĐLĐ tỉnh kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính, tài sản công đoàn tại công đoàn cơ sở xã Tri Phương huyện Tràng Định năm 2015

   Kết quả kiểm tra cơ bản các cấp công đoàn đã chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác của công đoàn cấp trên và xây dựng chương trình công tác của cấp mình; thực hiện tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục của tổ chức công đoàn; triển khai kịp thời các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên và người lao động. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động đã được các cấp Công đoàn chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai và thực hiện tốt. Đối với công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, nhìn chung các cấp Công đoàn sử dụng kinh phí, đoàn phí công đoàn cơ bản đúng mục đích; thu kinh phí, đoàn phí công đoàn đảm bảo đúng tỷ lệ quy định, quản lý và sử dụng tài sản công đoàn theo quy định, đúng mục đích; chấp hành tương đối tốt các chế độ, chính sách về tài chính của Nhà nước, quy định của Tổng Liên đoàn, mở sổ sách kế toán theo quy định; chứng từ lưu giữ sắp xếp gọn gàng; sử dụng các biểu mẫu, báo cáo đúng quy định của Tổng Liên đoàn. Việc xây dựng, sửa đổi bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, công khai dự toán, quyết toán được thực hiện theo đúng quy định.Tuy nhiên ở một số ít đơn vị doanh nghiệp ngoài nhà nước việc theo dõi, đôn đốc trích nộp kinh phí công đoàn còn chậm; lập dự toán và quyết toán chưa kịp thời.

  Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiếp 16 lượt người đến khiếu nại, nhận 9 đơn thư khiếu nại, tố cáo ( trong đó 01 đơn tố cáo nặc danh). Đơn thư khiếu nại được UBKT Công đoàn các cấp tiếp nhận nghiên cứu, phân loại, kịp thời tham mưu cho Ban Chấp hành giải quyết và tham gia giải quyết các đơn thư theo quy định của pháp luật, không có đơn thư tồn đọng, xử lý kéo dài.

  Nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn, UBKT công đoàn các cấp thường xuyên triển khai và cung cấp kịp thời các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác kiểm tra tới các cấp công đoàn.. UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn cho 80 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra công đoàn giáo dục huyện, thành phố.

  Trong 6 tháng cuối năm, UBKT công đoàn các cấp tiếp tục tập trung kiểm tra việc tổ chức chấp hành Điều lệ Công đoàn, chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện kịp thời khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định; tham mưu, đề xuất giúp Ban chấp hành công đoàn các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra công đoàn các cấp./.

Trịnh Thu Trường, UBKT- LĐLĐ tỉnh