Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 22 Tháng 12 2015 16:46

Thực trạng và giải pháp công tác thông tin báo cáo các cấp công đoàn năm 2015

   Toàn tỉnh hiện có 51.404 công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), trong đó: trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh 47.581 người, trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn là 3.823 người. Với Tổng số đoàn viên công đoàn 42.901 sinh hoạt trong 1.416 công đoàn cơ sở. Số lượng CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn ngày càng tăng, để nắm được diễn biến tư tưởng, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh và trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn được kịp thời, yêu cầu các đơn vị thông tin, báo cáo cấp trên để Ban Chấp hành, Thường trực LĐLĐ tỉnh có những chỉ đạo kịp thời hiệu quả hoạt động công đoàn, phong trào CNVCLĐ.

  Thực hiện Nghị quyết số 02/CT-ĐCT ngày 02/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) "Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống tổ chức Công đoàn" và Quyết định số 1012, 1013, 1014/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2011, Quyết định số 1454/QĐ-TLĐ ngày 28/11/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định về chế độ báo cáo; về thể loại, thẩm quyền ban hành các loại văn bản; về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản; về công tác thống kê trong tổ chức công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã sao lục các văn bản gửi các cấp công đoàn, đồng thời Ban hành Quy định số 38/QĐ-LĐLĐ, ngày 26/02/2014 của LĐLĐ tỉnh về thông tin báo cáo của các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở, các ban và đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh quy định về thể thức, nội dung, chế độ thông tin, báo cáo để thực hiện thống nhất trong các cấp công đoàn trong tỉnh. Đưa nội dung thực hiện quy định về chế độ thông tin, báo cáo là một trong những tiêu chí để đánh giá, chấm điểm phân loại chất lượng hoạt động công đoàn. Các loại báo cáo định kỳ của các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành theo quy định là 12 báo cáo/ 1 năm, (trong đó, báo cáo tháng, quý, 6 tháng, báo cáo năm). Qua thống kê của Văn phòng, số lượng báo cáo trong năm 2015 đạt khoảng 97%, trong đó báo cáo tháng, quý đạt 95%, báo cáo 6 tháng và báo cáo 01 năm đạt 96%, đối với báo cáo thống kê gửi kèm theo báo cáo 6 tháng và báo cáo 01 năm đạt 87%, các loại báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất chưa đầy đủ.

Ung dung CNTT VP

Cán bộ LĐLĐ huyện Đình lập ứng dụng công nghệ thông tin trong giờ làm việc

   Nhìn chung, báo cáo của các cấp công đoàn cơ bản đã thực hiện đúng về thể loại, thể thức, thẩm quyền và kỹ thuật trình bày theo quy định, chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất có nhiều tiến bộ, thông tin hai chiều được tăng cường, số lượng và chất lượng báo cáo tăng lên hàng năm. Nội dung thông tin báo cáo phản ánh tương đối đầy đủ tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn ở địa phương, ngành, cơ sở, có sự phân tích, đánh giá, có số liệu chứng minh, nêu được mặt làm tốt, chỉ ra được những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Qua những thông tin, báo cáo giúp LĐLĐ tỉnh và cấp ủy cùng cấp nắm được kết quả hoạt động công đoàn cũng như việc chấp hành và thực hiện các Nghị quyết của công đoàn cấp trên, nghị quyết cấp ủy cùng cấp và phong trào CNVCLĐ hoạt động công đoàn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chưa chú trọng đến công tác thông tin báo cáo, chất lượng báo cáo chưa đảm bảo về thể thức và nội dung, cấp ủy cùng cấp đã phê bình, nhắc nhở. Còn một số đơn vị gửi chậm hoặc không gửi báo cáo hay có gửi nhưng báo cáo sơ sài chỉ điểm lại đầu công việc, chưa phản ánh đầy đủ, thực chất tình hình phong trào CNVCLĐ, báo cáo dàn trải, thiếu số liệu cụ thể. Biểu thống kê số liệu nhiều đơn vị điền số liệu chưa chính xác, còn bỏ trống. Do đó rất khó khăn cho công tác tổng hợp và không đánh giá đầy đủ được tính hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

 Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin, báo cáo của hệ thống công đoàn trong tình hình mới, các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

Một là: Công đoàn các cấp phải nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác thông tin, báo cáo, trách nhiệm trong việc thực hiện quy định của LĐLĐ tỉnh, của Tổng Liên đoàn, nghiêm túc thực hiện chế báo cáo định kỳ với công đoàn cấp trên, từng bước đưa công tác này vào nề nếp và đạt chất lượng ngày càng cao. Phân công cụ thể cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác thông tin, báo cáo, Chủ tịch công đoàn các cấp phải chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo quy định và hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Thực hiện thống nhất các quy định về mẫu biểu, nội dung thống kê số liệu cho các báo cáo tháng, quý, năm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị.

Hai là: Thông tin, báo cáo khách quan, trung thực, có số liệu minh họa. Đồng thời kịp thời phản ánh những ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các mặt họat động công đoàn, giúp công tác chỉ đạo, điều hành của công đoàn ở các cấp, các Ban, đơn vị ngày càng hiệu quả.

Ba là: Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tổng hợp ở các cấp công đoàn, bố trí, tạo điều kiện cho cán bộ, chuyên viên làm công tác văn phòng đi nghiên cứu, nắm tình hình thực tế ở cơ sở và tham khảo các Báo cáo của cấp trên.

Bốn là: Công tác thông tin, báo cáo là một chỉ tiêu để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh của Công đoàn các cấp, các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh.

Năm là: Tiếp tục tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận thông tin, báo cáo, tài liệu qua hòm thư điện tử; thống nhất mỗi huyện, ngành một địa chỉ Email để nhận thông tin, văn bản từ Liên đoàn lao động tỉnh. Từng bước ứng dụng văn bản điện tử để thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin trong hệ thống tổ chức công đoàn./

                                                                                                                             Nông Thúy Hương, LĐLĐ tỉnh