Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 10:56

Công đoàn Viên chức tỉnh với công tác chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công chức, viên chức, người lao động

    Công đoàn Viên chức tỉnh Lạng Sơn có 3504 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CCVCLĐ), với tổng số đoàn viên công đoàn là 3392 sinh hoạt tại 48 Công đoàn cơ sở (CĐCS). Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức Công đoàn. Xác định rõ điều này, trong những năm qua Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đặc biệt là chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ.

    Việc thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CCVCLĐ có nhiều điều kiện thuận lợi: các Công đoàn cơ sở luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp trong tổ chức các phong trào; các CĐCS đều là cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, địa bàn tập trung nên việc chỉ đạo tổ chức thực hiện tương đối thuận lợi; trình độ CCVCLĐ tương đối đồng đều, chủ động sáng tạo trong việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của CCVCLĐ. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng gặp không ít khó khăn như: Công đoàn Viên chức tỉnh là công đoàn ngành không có chính quyền đồng cấp nên việc tổ chức các hoạt động, phong trào còn gặp nhiều khó khăn; một số cơ quan, đơn vị, hoạt động CĐCS chưa nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Chi bộ, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền đồng cấp; một số CĐCS do công việc chuyên môn nên thường xuyên phải luân chuyển công tác, dẫn đến đội ngũ cán bộ công đoàn thường xuyên biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động của công đoàn.

HN CBCC

         Hội nghị Cán bộ công chức viên chức Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

   Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS trực thuộc đã cố gắng phát huy những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả đáng khích lệ:

  Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo và hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức nhiều hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ; các CĐCS đã chủ động trong việc tham gia ý kiến xây dựng quy chế làm việc, có ý kiến nhận xét, đánh giá cho CCVCLĐ đến kỳ nâng lương. Trong 3 năm qua, có 1.685 lượt cán bộ, CCVCLĐ được nâng lương đúng kỳ hạn, 100% CCVCLĐ được đóng BHXH, BHYT theo quy định; Hằng năm đã chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC) theo quy định của Nghị định số 71/1998/NĐ-CP và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. Kết quả 48/48 CĐCS đã chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức Hội nghị CBCC. Nhiều cơ quan, đơn vị đã thông qua và bổ sung các nội quy, quy chế, quy định rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và trách nhiệm của cán bộ, CCVCLĐ trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; xây dựng và cụ thể hoá các loại Quy chế, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, ... đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà n¬¬ước trong cơ quan, đơn vị.

  Công tác chỉ đạo và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân được các cơ sở quan tâm, đưa vào nội dung hoạt động của công đoàn hằng năm. Hầu hết các Ban Thanh tra nhân dân đều có quy chế hoạt động và đã có nhiều chuyển biến tích cực, được duy trì theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Chấp hành CĐCS, đã giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội nghị CBCC, các chính sách chế độ, quy chế có liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm nảy sinh trong thực hiện, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, CCVCLĐ, góp phần cùng chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

  Công đoàn Viên chức tỉnh và các CĐCS thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng, tâm trạng và thăm hỏi, động viên đoàn viên kịp thời khi gặp khó khăn, hoạn nạn; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán hằng năm; thành lập quỹ khuyến học để động viên các cháu có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, con cán bộ, CCVCLĐ học tập đạt kết quả xuất sắc. Kết quả trong 3 năm, có 2.150 đoàn viên được thăm hỏi với tổng số tiền là 840.748.000 đồng; thăm hỏi, hỗ trợ 2.771 lượt con cán bộ, CCVCLĐ học tập đạt kết quả xuất sắc với tổng số tiền 447.782.000 đồng. Công đoàn Viên chức tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà cho 38 gia đình CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá là 19.000.000đ. Đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ thăm hỏi từ quỹ "Nghĩa tình Công đoàn" cho CCVCLĐ bị ốm đau dài ngày 11 xuất, trị giá mỗi xuất là 1.000.000đ. Nhiều CĐCS đã phối hợp với chính quyền tổ chức cho cán bộ, đoàn viên đi tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm, khám sức khỏe định kỳ, ...

ĐC Vuong tạng qua tet

             Đ/c Trần Quốc Vương, phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch công đoàn viên chức thăm, tặng cho                                                                      cán bộ có hoàn cảnh khó khăn

  Để thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CCVCLĐ, Công đoàn Viên chức tỉnh đưa ra một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

   Một là, Công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế phối hợp giữa công đoàn với chính quyền, đặc biệt là trong công tác xây dựng, triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ công chức. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ. Tiếp tục phối hợp với chính quyền tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CCVCLĐ và tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời CCVCLĐ khi ốm đau, hoạn nạn.

  Hai là, Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến 100% CCVCLĐ, đặc biệt là các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCLĐ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho các đồng chí cán bộ CĐCS trực thuộc, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác công đoàn.

  Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của CCVCLĐ; nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị.

  Bốn là, Vận động CCVCLĐ tham gia đầy đủ, có hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện do các cấp phát động, đặc biệt là tham gia đóng góp ủng hộ "Quỹ mái ấm Công đoàn" do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động để hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác./.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh