Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Giới thiệu

Giới thiệu (5)

VAI TRÒ, VỊ TRÍ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

“Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động cùng với cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo về quyền lợi của cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, giáo dục cán bộ, công nhân, viên chức và những người lao động khác; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
Trích: Điều 10 Hiến pháp 1992 - Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam)
 
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM
Công đoàn đại diện và tổ chức người lao động tham gia với Nhà nước xây dựng và thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chính sách, cơ chế quản lý kinh tế, chủ trương – chính sách liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có quyền tham dự hội nghị Hội đồng Bộ trưởng. Chủ tịch Công đoàn các cấp được dự hội nghị của cơ quan Nhà nước, đơn vị, tổ chức hữu quan khi bàn những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động.
Công đoàn có trách nhiệm tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật, giáo dục người lao động ý thức chấp hành và tham gia đấu tranh bảo vệ pháp luật, tích cực xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ tài sản XHCN, lao động có kỷ luật, có năng suất, chất lượng và hiệu quả.
Công đoàn cơ sở cùng với cơ quan, đơn vị, tổ chức bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của tập thể lao động theo quy định của pháp luật.
Công đoàn cùng với cơ quan, tổ chức, đơn vị kinh tế quốc doanh, đơn vị sự nghiệp và hợp tác xã tổ chức phong trào thi đua XHCN, phát huy mọi tiềm năng của người lao động thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. 
                                 (Trích: Điều 4 - Luật Công đoàn Việt Nam 1990)
 
CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN 
CỦA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ
1. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố được tổ chức theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định thành lập hoặc giải thể phù hợp với các quy định của Luật Công đoàn.
2. Đối tượng tập hợp của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố gồm đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.
Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chỉ đạo trực tiếp các Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn ngành địa phương, công đoàn tổng công ty (thuộc tỉnh, thành phố), công đoàn các khu công nghiệp và các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc (kể cả công đoàn cơ sở các đơn vị của trung ương không có công đoàn ngành trung ương hoặc công đoàn tổng công ty).
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của liên đoàn lao động tỉnh, thành phố:
a. Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
b. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.
c. Triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nghị quyết đại hội công đoàn tỉnh, thành phố; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia với cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước tỉnh, thành phố về các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề có liên quan đến đời sống, việc làm và điều kiện làm việc của CNVCLĐ trên địa bàn. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội của CNVCLĐ trên địa bàn.
d. Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước, công đoàn ngành trung ương tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và các chính sách có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tham gia hội đồng trọng tài lao động ở địa phương, hướng dẫn và chỉ đạo việc giải quyết tranh chấp lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng người lao động trong các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.
đ. Chỉ đạo các công đoàn ngành địa phương, liên đoàn lao động huyện, công đoàn các khu công nghiệp, công đoàn tổng công ty (thuộc tỉnh, thành phố) và cấp tương đương thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Điều lệ này.
e. Hướng dẫn, chỉ đạo các công đoàn cơ sở của công đoàn tổng công ty thuộc trung ương và các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn ngành trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố những nội dung sau đây:
 
 

- Triển khai thực hiện nghị quyết của đảng, các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước ở địa phương kiểm tra, thanh tra lao động; điều tra các vụ tai nạn lao động; giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động; đại diện bảo vệ người lao động trước người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước và trong quá trình tham gia tố tụng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động.
f. Tổ chức giáo dục nâng cao trình độ văn hoá và nghề nghiệp cho CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, quản lý nhà văn hoá công nhân, công đoàn; tổ chức các trung tâm giới thiệu việc làm, cơ sở tư vấn pháp luật theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
g. Thực hiện quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ được phân cấp quản lý. 
h. Hướng dẫn, chỉ đạo đại hội các công đoàn cấp dưới; xây dựng công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn vững mạnh.
i. Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

                          (Trích: Điều 32 -  Điều lệ Công đoàn Việt Nam 2008)

        CÁC KỲ ĐẠI HỘI CỦA CÔNG ĐOÀN LẠNG SƠN 

          Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Lạng Sơn đã trải qua 14 kỳ Đại hội, mỗi Đại hội đều gắn với một thời kỳ lịch sử ghi nhận sự đóng góp của CNVC-LĐ và tổ chức Công đoàn Lạng Sơn đối với tỉnh, đất nước.

HỘI NGHỊ THÀNH LẬP LHCĐ TỈNH LẠNG SƠN

Hội nghị họp ngày 3 tháng 9 năm 1946 tại nhà Số 3 phố Ba Toa thị xã Lạng Sơn (nay là thành phố Lạng Sơn).

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là: Động viên nhân dân lao động hăng hỏi tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng. Xây dựng lực lượng vũ trang công nhân, chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài.

Hội nghị bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành LHCĐ tỉnh lâm thời, đồng chí Phan Minh Tuệ làm thư ký, đồng chí Đặng Việt Anh làm Phó thư ký.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ NHẤT

Đại hội họp ngày 2 tháng 3 năm 1948 tại Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh uỷ (sơ tán về Bản Hấu xã Tân văn huyện Bình Gia) đã tiến hành Đại hội LHCĐ tỉnh lần thứ nhất.

Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn là đẩy mạnh sản xuất vũ khí, đạn dược cùng với những nhu yếu phẩm khác, đáp ứng yêu cầu kháng chiến, dân sinh.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, đồng chí Trần Văn Thiệm làm Thư ký. Thắng lợi của Đại hội khẳng định bước phát triển mới khởi đầu cho tổ chức Công đoàn Lạng Sơn, trong những ngày khói lửa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ II

Đại hội đại biểu LHCĐ tỉnh lần thứ II được triệu tập từ ngày 22 đến 25 tháng 4 năm 1957. Dự Đại hội có 91 đại biểu thay mặt hơn 3.000 đoàn viên CNLĐ. Đại hội đã kiểm điểm đánh giá phong trào qua 9 năm (1948 – 1957) khôi phục và phát triển kinh tế 1955 – 1957.

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ cụ thể cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Lạng Sơn là: "Đoàn kết tập hợp rộng rãi lao động chân tay, lao động trí óc, giáo dục tư tưởng XHCN, nâng cao trình độ kỹ thuật văn hoá cho lao động, ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1957, cải thiện đời sống nhân dân lao động".

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Ngô Tất Đạt (Đỗ Quang Đãng) được bầu làm Chánh thư ký. Đây là một sự kiện rất quan trọng đánh dấu bước trưởng thành của phong trào công nhân và Công đoàn Lạng Sơn.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ III

Đại hội được tổ chức từ ngày 30/3 đến ngày 3/4/1960 tại thị xã Lạng Sơn. Đại hội đã tổng kết phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn (1957- 1960) và đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn (1960 – 1962) là: "Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao trình độ văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ cho đoàn viên và lao động. Cải thiện điều kiện lao động và bảo đảm an toàn lao động. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội. Tham gia tốt công tác của địa phương".

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 17 uỷ viên chính thức, 4 uỷ viên dự khuyết, đồng chí Hoàng Văn Đức được bầu làm Thư ký.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ IV

Đại hội được tổ chức tổ chức từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 1962, tại thị xã Lạng Sơn.

Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn là: “Đoàn kết, giáo dục toàn thể công nhân viên chức, tăng cường ý chí phấn đấu nâng cao giác ngộ giai cấp, đề cao vai trò làm chủ, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu trở thành tổ, đội lao động XHCN, hoàn thành v­ượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao một bư­ớc đời sống của người lao động".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 17 uỷ viên chính thức, 4 uỷ viên dự khuyết, đồng chí Hoàng Văn Đức được bầu lại làm Thư ký.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ V

Đại hội được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 năm 1965.

Đại hội đánh giá quá trình thực hiện chủ trương chuyển hướng kinh tế của Tỉnh uỷ, đồng thời đề ra nhiệm vụ cho tổ chức công đoàn trong thời gian tới là: “Động viên CNVC phát huy vai trò làm chủ tập thể hăng say sản xuất và công tác và tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, gúp phần chi viện cho chiến trường đánh thắng”.

 Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 17 uỷ viên chính thức, 2 uỷ viên dự khuyết, đồng chí Ngô Tiếu và đồng chí Mai Quyển được Đại hội bầu làm Thư ký và Phó thư ký LHCĐ tỉnh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ VI

Đại hội được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 thỏng 7 năm 1975.

Đại hội diễn ra trong không khí phấn khởi của CNVCLĐ toàn tỉnh đang lỗ lực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng đất nước thống nhất.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 23 đồng chí, đồng chí Đào Đình Oanh được bầu làm Thư ký LHCĐ tỉnh.


HỘI NGHI HỢP NHẤT CÔNG ĐOÀN LẠNG SƠN VÀ CAO BẰNG THÀNH LHCĐ TỈNH CAO LẠNG

 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ VII

Hội nghị hợp nhất được tổ chức 1976. Hội nghị hợp nhất ra Nghị quyết nhấn mạnh: "Trước tình hình và nhiệm vụ mới mọi hoạt động công đoàn, nhất là công tác chính trị tư tưởng và tổ chức cán bộ phải có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm của công đoàn trong năm 1976 là phát động phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi, liên tục đều khắp, giành "3 điểm cao" hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1976".

 Ban Chấp hành lâm thời gồm 33 đồng chí, đồng chí Lê Minh làm Thư ký, đồng chí Đào Đình Oanh và Đỗ Quang Tụ làm Phó thư ký.

Trong 3 ngày từ 25 đến 27/01/1978 Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Lạng lần thứ I (coi đây là Đại hội lần thứ VII của Công đoàn tỉnh Lạng Sơn). Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm: "Xây dựng đội ngũ CNVC lớn mạnh về mọi mặt, có tinh thần, năng lực làm chủ tập thể, ra sức phát triển các ngành Nụng nghiệp, Lâm nghiệp và Công nghiệp. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, cần kiệm xây dựng CNXH, bảo vệ và chăm lo lợi ích chính đáng của CNVC, cải tiến tổ chức, phương pháp công tác, nâng cao năng lực, tham gia quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước, xây dựng Công đoàn vững mạnh".

 Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 25 đồng chí, đồng chí Lê Minh được bầu làm Thư ký, đồng chí Hoàng Đình Danh và Đỗ Quang Tụ làm Phó thư ký.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ VIII

Đại hội tổ chức từ ngày 14 đến 15 /5 /1981, tại Đồng Bành xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng.

Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh là: “Tổ chức phong trào công nhân viên chức, thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước trước mắt là năm 1981, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V và thi hành hiến pháp mới. CNVC cùng với lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh tăng cường quốc phòng và an ninh sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược bảo vệ Tổ quốc, ổn định và chăm lo đời sống CNVC, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực”.

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, đồng chí Nông Lân Anh được bầu làm Thư ký, đồng chí Hoàng Hán Minh làm Phó thư ký.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ IX

Đại hội được tổ chức tháng 8 năm 1983, tại Đồng Bành, Chi Lăng.

Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho tổ chức công đoàn là:

1- Tổ chức động viên CNVC đi đầu trong sự nghiệp xây dựng quốc phòng và an ninh vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu đề cao cảnh giỏc đập tan nhiều kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch.

2- Đẩy mạnh phong trào CNVC thi đua lao động sản xuất sáng kiến và tiết kiệm, thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước (1983 - 1985).

3- Tham gia giải quyết tốt vấn đề lao động tiền lương, việc làm cho CNVC…thực hiện tốt công tác phân phối lưu thông. Đẩy mạnh phong trào tăng gia tự cải thiện - góp phần ổn định một bước đời sống người lao động.

4- Kiện toàn củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh và cải tiến một bước công tác chỉ đạo thực hiện.

5- Ra sức giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVC phát triển toàn diện, góp phần đẩy lựi, chặn đứng các hiện tượng tiêu cực trong kinh tế, đời sống và sinh hoạt xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 đồng chí, đồng chí Nông Lân Anh được bầu lại làm Thư ký, đồng chí Vương Ký Lùng và đồng chí Tô Quốc Thi làm Phó thư ký.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH

 LẦN THỨ X-ĐẠI HỘI ĐỔI MỚI

Đại hội được tổ chức từ ngày 29 đến 31/8/1988, tại Hội trường Tỉnh uỷ, thị xã Lạng Sơn.

Đại hội đã thảo luận với tinh thần đổi mới, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật. Đại hội kiểm điểm nghiêm túc những mặt còn hạn chế của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 1988 – 1993 là: "Tăng cường giáo dục, động viên CNVC phát huy quyền làm chủ tập thể, đi đầu trong việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích chính đáng của CNVC, tăng cường củng cố, kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đổi mới tổ chức, cán bộ công đoàn. Mọi hoạt động của công đoàn phải hướng về cơ sở, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cơ sở chủ động hoạt động. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chớnh trị trật tự an toàn xã hội"

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí, Đồng chí Vương Ký Lùng được bầu làm Thư ký, đồng chí Trần Ngọc Bình làm Phó thư ký.

(Đại hội Công đoàn Việt Nam tháng 10/1988 đổi tên Tổng Công đoàn thành Tổng LĐLĐ Việt Nam- LHCĐ địa phương gọi là LĐLĐ, chức danh Thư ký, Phó thư ký được gọi là Chủ tịch, Phó chủ tịch)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XI

Đại hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/1993, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 1993- 1998 là: " Vì lợi ích của CNLĐ và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân; vì sự nghiệp ổn định và phát triển của đất nước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động Công đoàn…". Bên cạnh đó tổ chức Công đoàn Lạng Sơn đã bám sát mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra làm mục tiêu chung cho phong trào CNVC và hoạt động công đoàn Lạng Sơn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 21 đồng chí, đồng chí Vương Ký Lùng và đồng chí Trần Ngọc Bình được bầu lại làm Chủ tịch và Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XII

Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 5 năm1998, Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XII đã thành công tốt đẹp tại Hội trường lớn Tỉnh uỷ. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 1993-1998, xác định mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1998-2003 với mục tiêu chủ yếu: "Phát huy quyền làm chủ của CNVC-LĐ, nâng cao vai trò tham gia quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp của tổ chức công đoàn; động viên sức mạnh tổng hợp của CNVC-LĐ cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và những năm tiếp theo. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra: Đẩy mạnh phát triển kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 1996 - 2000 từ 12% trở lên. Cùng với Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC-LĐ. Thực hiện công bằng xã hội; quan tâm giải quyết việc làm, đời sống đối với CNVC-LĐ; thực hiện xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, trình độ chuyên môn, tay nghề cho CNVC-LĐ. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giữ gìn an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xú hội, chính trị ổn định; phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh". Khẩu hiệu hành động là: "Vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì việc làm đời sống, quyền dân chủ của CNVC-LĐ, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức công đoàn vững mạnh". Đại hội đã đề ra 6 nhiệm vụ và nêu lên 6 giải pháp cụ thể cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn tỉnh giai đoạn 1998 - 2003.

Đại hội bầu Ban Chấp hành mới gồm 31 đồng chí, đồng chớ Hoàng Thị Bích Ly được bầu làm Chủ tịch, hai đồng chí Trần Ngọc Bình và Lê Triệu Bình được bầu làm Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Do yêu cầu luân chuyển cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 3/2001 đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ được phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ Lạng Sơn. Tháng 4 năm 2001 đồng chí Trần Ngọc Bình được bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn. Tháng 1 năm 2002 đồng chớ Lô Tiến Sơn được bầu giữ chức Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII

Đại hội được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26/6/2003 trong không khí đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới. Đại hội đánh giá về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (1998-2003) và đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ (2003-2008). Với quyết tâm thực hiện mục tiêu: "Xừy dựng giai cấp công nhân vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và vai trò lãnh đạo cách mạng trong thời kỳ mới; củng cố và phát triển sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân, trên cơ sở liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, thiết thực và hiệu quả trong CNVC-LĐ; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các thành phần kinh tế; nâng cao năng lực và trỡnh độ cỏn bộ cụng đoàn; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Lạng Sơn thành một tỉnh giàu mạnh, văn minh".

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 33 đồng chí, đồng chí Trần Ngọc Bình được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Lô Tiến Sơn được bầu làm Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Thực hiện điều động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ngày 17 tháng 1 năm 2006 đồng chí Trần Thị Kim Anh được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỈNH LẦN THỨ XIV

Nhiệm kỳ 2008 - 2013

Đại hội được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28/5/2008 trong không khí đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới. Đại hội đánh giá về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2003- 2008) và đề ra mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ (2008-2013). Với nhiệm vụ : Tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên và người lao động thực hiện chương trình hành động của Tổng Liên đoàn, của LĐLĐ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...; Phát động và tổ chức trong đoàn viên và người lao động tham gia các phong trào: “Học tập nừng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” và các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Vận động công nhân, viên chức, lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Tuyên truyền công tác phát triển tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú để tổ chức Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng;  Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; xừy dựng tổ chức cụng đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

          Đại hội đã bầu Ban Chấp hành mới gồm 35 đồng chí, đồng chí Trần Ngọc Bình được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Lô Tiến Sơn được bầu làm Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tháng 3 năm 2011 đồng chí Trần Ngọc Bình nghỉ hưu, đồng chí Lô Tiến Sơn được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Trần Thị Kim Anh được bầu làm Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, tháng 01 năm 2012 đồng chí Trần Quốc Vương được bầu bổ sung làm Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

67 năm qua với 14 kỳ Đại hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với giai cấp công nhân Việt Nam, phong trào công nhân và Công đoàn Lạng Sơn luôn luôn được các cấp uỷ Đảng quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và các đoàn thể đã khắc phục được mọi khó khăn thử thách, góp phần to lớn vào quá trình đổi mới của đất nước cũng như của tỉnh.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hoạt động Công đoàn Lạng Sơn luôn luôn bám sát vào đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể để chỉ đạo phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn phù hợp với hoàn cảnh của tỉnh. Phong trào công nhân và Công đoàn Lạng Sơn đã và ngày càng phát triển, hoạt động công đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy và là người đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của CNVC-LĐ. Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết cùng với nhân dân các dân tộc trong tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 và những năm tiếp theo./.

 

TT

Họ và Tên

Chức danh

1

Lý Đức Thanh

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

2

Bế Thị Hòa

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

3

Trần Quốc Vương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức

4

Lương Chí Công

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

5

Hoàng Thị Oanh

Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

6

Hà Văn Hải

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

7

Hoàng Văn Liệu

Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

8

Nguyễn Bá Khoa

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn

9

Vũ Thị Vân Nga

Trưởng Ban Tài Chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

10

Hà Văn Huân 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc

11

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn

LỜI GIỚI THIỆU

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, từ ngày thành lập cho đến nay, trải qua chặng đường 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, công đoàn tỉnh Lạng Sơn không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức động viên các thế hệ công nhân, viên chức và người lao động vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang của công đoàn Lạng Sơn sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ công nhân viên chức, người lao động hôm nay và mai sau. Từ đó, củng cố niềm tin, ý chí phấn đấu, cống hiến không ngừng cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Với ý nghĩa đó, từ năm 1992, được sự giúp đỡ của Trung tâm nghiên cứu lịch sử Công đoàn Việt Nam, Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã cho xuất bản cuốn sách "Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Lạng Sơn" thời kỳ 1925- 1990. Tuy nhiên, do còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình sưu tầm, tập hợp tư liệu, nên nội dung cuốn sách không tránh khỏi khiếm khuyết như trình bày về một số Đại hội Công đoàn tỉnh chưa thật chính xác về thời gian, tên người, tên địa danh; còn thiếu danh sách Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh ở một số nhiệm kỳ...

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng như của Công đoàn tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh đã có Nghị quyết về việc chỉnh lý tái bản cuốn sách. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm tài liệu, biên soạn mới thời kỳ hoạt động của Công đoàn Lạng Sơn từ 1990 đến năm 2006.

Được sự giúp đỡ về mặt chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, Công đoàn tỉnh đã tổ chức sưu tầm nghiên cứu, tập hợp tư liệu từ các kho lưu trữ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, kho lưu trữ tư liệu của khu Việt Bắc cũ tại Thái Nguyên, các kho lưu trữ trong tỉnh. Đặc biệt, được sự tham gia ý kiến đóng góp ý kiến xác minh và cung cấp tư liệu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ. Đến nay, bản thảo cuốn sách đã được hoàn thành.

Nội dung cuốn sách đã tái hiện một cách chân thực chặng đường 60 năm hoạt động vẻ vang của Công đoàn Lạng Sơn, phản ánh những trang sử hào hùng của Công đoàn Lạng Sơn đã góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Lạng Sơn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XIV, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn cho xuất bản cuốn sách "Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Lạng Sơn 1925- 2006". Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của Công đoàn tỉnh qua các thời kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, các cơ quan lưu trữ ở Trung ương và trong tỉnh đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn tỉnh Lạng Sơn hoàn thành xuất bản cuốn sách.

Do nguồn tư liệu lưu trữ không thật đầy đủ, các nhân chứng lịch sử không còn nhiều, khả năng biên soạn có phần còn hạn chế, nên, cuốn sách không tránh khỏi còn có khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí và bạn đọc để chúng tôi tiếp tục bổ sung chỉnh lý trong lần tái bản sau.

Trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH LẠNG SƠN

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Trần Ngọc Bình

 

Download bản đầy đủ

 

 

TT

Họ và Tên

Chức danh

1

Lý Đức Thanh

Tỉnh ủy viên, chủ tịch LĐLĐ tỉnh

2

Bế Thị Hòa

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

3

Trần Quốc Vương

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh,Chủ tịch Công đoàn Viên chức

4

Lương Chí Công

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

5

Hoàng Thị Oanh

Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

6

Hà Văn Hải

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

7

Hoàng Văn Liệu

Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh

8

Nguyễn Bá Khoa

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lạng Sơn

9

Vũ Thị Vân Nga

Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

10

Hà Văn Huân

Chủ tịch LĐLĐ huyện Cao Lộc

11

Hà Thị Thúy Hằng

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lạng Sơn

12

Đỗ Thị Gấm

Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

13

Nguyễn Viết Tiến

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tràng Định

14

Hoàng Thị Dung

Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Lãng

15

Hoàng Văn Dũng

Chủ tịch LĐLĐ huyện Chi Lăng

16

Trần Thị Thủy

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Sơn

17

Trần Quốc An

Chủ tịch LĐLĐ huyện Hữu Lũng

18

Hoàng Thị Vân Phương

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Gia

19

Lê Văn Ý

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đình Lập

20

Hoàng Văn Vận

Chủ tịch LĐLĐ huyện Lộc Bình

21

Phạm Thị Nhàn

Chủ tịch LĐLĐ Công đoàn ngành Y tế

22

Trương Thị Hảo

Phó Chủ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

23

Lương Thị Hồng Nga

Trưởng phòng Chính sách cán bộ, Chủ tịch CĐCS Ban Tổ chức Tỉnh Ủy

24

Đinh Thị Anh Thư

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch CĐCS Tỉnh đoàn Lạng Sơn

25

Nguyễn Duy Anh

 Phó Giám đốc, Chủ tịch CĐCS Sở tài chính tỉnh Lạng Sơn

26

Nông Thị Phương Thảo

Phó Giám đốc Bảo Hiểm xã hội tỉnh Lạng sơn

27

Bế Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn

28

Đàm Văn Chính

Phó Giám đốc sở Lao động-Thương binh và Xã Hội tỉnh Lạng Sơn

29

Nguyễn Chiến Thắng

Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐCS Cục thuế tỉnh Lạng Sơn

30

Lê Văn Cử

Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn

31

Phương Mạnh Hào

Chủ tịch CĐCS Công ty Cổ phần cấp thoát nước Lạng Sơn

32

Hoàng Hữu Công

Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Lạng Sơn