Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ năm, 29 Tháng 10 2020 16:52

Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình kiểm tra công đoàn cơ sở

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 và Kế hoạch số 216/KH-LĐLĐ, ngày 13/10/2020 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Lộc Bình về việc kiểm tra, giám sát việc Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và kiểm tra quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Ngày 28/10/2020, Đoàn Kiểm tra của LĐLĐ huyện Lộc Bình do Đồng chí Hoàng Văn Vận - Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn đến kiểm tra tại 03 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc: CĐCS xã Xuân Dương; CĐCS Trường Mầm Non Xuân Dương; CĐCS Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học sở Xuân Dương.

 ảnh 4 KTCS

Toàn cảnh buổi kiểm tra

Kết quả kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho thấy; Ban Chấp hành các CĐCS đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các kế hoạch của công đoàn cấp trên. Chủ động phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến đoàn viên, người lao động nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phối hợp tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC hằng năm.

Về công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn: Các CĐCS cơ bản thực  hiện khá tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo trích nộp kinh phí, đoàn phí công đoàn đúng thời gian quy định, sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm chi hành chính và chi khác, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, CNLĐ; Việc mở sổ sách, biểu mẫu kế toán cơ bản đảm bảo quy định; Lập chứng từ thu, chi kịp thời, lưu trữ hồ sơ khoa học; Lập báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ, đúng quy định.

Tuy nhiên các CĐCS vẫn còn một số hạn chế như: Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa rõ nét, chưa xây dựng, ban hành quy chế tổ chức hoạt động, chưa xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hằng năm; Ủy ban kiểm tra công đoàn chưa xây dựng quy chế hoạt động.

 

Tin, ảnh: Trịnh Thu Trường

 LĐLĐ Lộc Bình