Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.

Báo cáo tổng kết 10 năm (giai đoạn 2007 - 2017) thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước

Tên / Số / ký hiệu Số: 130 /LĐLĐ
Về việc / trích yếu

Công văn 30. BC tổng kết 10n. NQ 11.doc

Đề cương báo cáo tham khảo.doc

Biểu số liệu kết quả công tác NC.doc

Ngày ban hành 30/6/2017
Cơ quan / đơn vị ban hành Liên đoàn Lao động tỉnh
Tải xuống