Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thứ sáu, 03 Tháng 7 2015 07:27

LỊCH CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH

      (Từ ngày    tháng 4 đến ngày      tháng 4 năm 2015)

 

 

Thời gian

 

Nội dung  công việc

 

Địa điểm

 

Phân công

 

Ghi chú

 

 

Thứ hai

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ ba
/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ tư

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ năm

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

Thứ sáu

/4/2015

Sáng

 

 

 

 

Chiều