Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 08:59

Liên đoàn lao động Huyện, Thành Phố

Họ và tên

Chức vụ

Liên đoàn Lao động Thành phố

Điện thoại: 3 875 507       

Nguyễn Bá Khoa

Chủ tịch

Liễu Thị Diệp

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Cao Lộc

Điện thoại: 3 861 272

Nguyễn Hồng Thúy

Chủ tịch

Nguyễn Bích Hằng

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Lộc Bình

Điện thoại: 3 840 379

Hoàng Văn Vận

Chủ tịch

Hứa Đức Việt

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập

Điện thoại: 3 846 440      

Lê Văn Ý

 

Mã Thị Hiển

Chủ tịch

 

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Văn Quan

Điện thoại: 3 830 191

Hoàng Tiến Hùng

 

Dương Thị Hồng Minh

Chủ tịch

 

Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Văn Lãng

Điện thoại: 3 880 007

Hoàng Thị Dung

 

 

Chủ tịch

 

 

Liên đoàn Lao động huyện Tràng Định

Điện thoại: 3 885 037     

Nguyễn Viết Tiến

Chủ tịch

 

Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng

Điện thoại: 3 820 165

Hoàng Văn Dũng  Chủ tịch 

Hoàng Xuân Hải

Phó Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động huyện Hữu Lũng

Điện thoại: 3 825 542

Trần quốc An

Chủ tịch

Phạm Khánh Văn

Phó Chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bình Gia

Điện thoại: 3 834 191

Hoàng Thị Vân Phương

Chủ tịch

Hoàng Văn Chung Phó chủ tịch

Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn

Điện thoại: 3 837 482     

Trần Thị Thủy

Chủ tịch

Dương Công Chỉ

Phó Chủ tịch