Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Ủy ban Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra (1)

   Các cấp công đoàn trong tỉnh Lạng Sơn hiện có 332 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn với 1.007 uỷ viên. Ngoài ra còn có 1.108 công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên cử một ủy viên ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.