Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra (1)

   Các cấp công đoàn trong tỉnh Lạng Sơn hiện có 332 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn với 1.007 uỷ viên. Ngoài ra còn có 1.108 công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên cử một ủy viên ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.