Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

LĐLĐ tỉnh
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về
02/HĐQLQ 12/4/2024
515/LĐLĐ 20/12/2019

V/v tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)

87/LĐLĐ 20/9/2018

Tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội Facebook nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam.pdf

84/LĐLĐ 20/9/2018

Tuyên truyền Cuộc thi viết "Những tấm gương điểm hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" .pdf

Số: 201/LĐLĐ 22 /8/2018

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng) lần thứ III - năm 2018.doc

193/LĐLĐ 14/8/2018

Tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 1.pdf  

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn Việt Nam lần tứ XII 

Đề cương tuyên truyền Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. pdf

37 /KH-LĐLĐ 14/ 8 /2018

Kê hoach thực hiện NQ số 20-NQTW ngày 25102018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.doc

87/LĐLĐ 20/4/2018

Hướng dẫn triển khai  công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018.doc

16/KH-LĐLĐ 16/4/2018

Kế hoạch số 16- LĐLĐ tinh. Thực hiện Chỉ thị số 21.doc

Chỉ thị số 21 - 2018 gui kem KH 16-LDLD tinh.doc

14 /KH-LĐLĐ 12/4/2018

Ke hoach 14-LĐLĐ Thuc hien NQHN Lan thu VI BCH TW Đang khóa .XII ve CT Dan so trong tình hình mới.pdf 


Số: 02/HD-LĐLĐ 23/01/2018

HƯƠNG DAN NHIEM VU TT CONG TAC NU CONG 2018 -LĐLĐ Tinh.doc

Bieu so lieu Kèm Huong dan NVTT cong tac NC-2018.doc


240/LĐLĐ 30/ 11/2017

Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ I.pdf

CV số 745/SKHCN-QLCN. Về việc Hưởng ứng tham gia cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ II. 1114.pdf

Số 01 /BC-LĐLĐ 09/01/2018

 Báo cáo hoạt động Công tác công đoàn năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.pdf

Nghị quyết Hội nghị Ban lần thứ 11 Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn (Khóa XV).pdf

216/CV-LĐLĐ 03/11/2017

Rà soát, thống kê đoàn viên, con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.doc

16 /HD-LĐLĐ 31/5/2017

HD.16 ngày 31.5.2017 .HDlấy ý kiến sua doi BX Ddieu le CĐ .doc

Đề cương và phiếu lấy ý kiến.doc

Dự thảo Điều lệ.doc

Số: 130 /LĐLĐ 30/6/2017

Công văn 30. BC tổng kết 10n. NQ 11.doc

Đề cương báo cáo tham khảo.doc

Biểu số liệu kết quả công tác NC.doc

126 /LĐLĐ 27/6/2017

CV số 126- LDLD. Ngày PN sáng tạo 2017.doc

Ke hoạch số 56 ngày 15.5.2017. Ngay PN sang tao 2017.doc

Đơn đăng ký tham gia sản phẩm sáng tạo.doc

Bản mô tả ý tưởng sáng tạo.doc

09/HD-LĐLĐ 29/3/2017

Huong dan Hoạt động Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ Phụ nữ.... 2017.doc

42 /LĐLĐ 22/3/2017

CV số 42- LĐLĐ.Tuyen truyen ket qua DHPN toan quoc lan XII.doc

Đề cương tuyen truyen KQ ĐHPN toan quoc lần XII.doc

43/LĐLĐ 22/3/2017

CV. Sô 43. Triển khai Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV và lựa chọn đề nghị khen thưởng Bằng Lao động sáng tạo năm 2017 .doc

Các Kế hoạch, Thể lệ cuộc thi: 

18 KH Cuoc thi.doc

19 KH Hoi thi.doc

27 Quyet dinh The le Hoi thi.doc

28 Quyet dinh the le Cuoc thi.doc

Trang 1 / 3