Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Công tác Đảng & các đoàn thể cơ quan

Công tác Đảng & các đoàn thể cơ quan (15)

Ngày 8 và 9/8/2022, Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 z3632303323164 03ac71afd2727d2a1473b95da7afd3cc

z3632303324587 546634f61e9b726e2cfe5e1304d2020a

z3632303324939 ece59acef6bd55ba93ec67561ad61435

 Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

 

Tin và ảnh: Bế Thị Hòa

Bí thư Chi bộ


Chi bộ LĐLĐ tỉnh hiện có 04 tổ đảng với 30 đảng viên, chiếm tỷ lệ 88,2% công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và đơn vị trực thuộc. Trong năm qua, Chi bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh không ngừng đổi mới, cùng Đảng đoàn, thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo các ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đạt kết quả nổi bật.

Chi ủy chi bộ đã kịp thời phối hợp với Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Trung ương, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật cho đảng viên, quần chúng, tỷ lệ đảng viên, quần chúng tham gia học tập đạt trên 98%.

Cùng với đó, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các tổ đảng tổ chức tuyên truyền, vận động đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID – 19; tham gia sinh hoạt chuyên đề; tham gia các cuộc thi do cấp trên phát động; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng; tổ chức nghiên cứu, học tập các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, chi bộ đã chú trọng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, qua đó, tạo nên không khí sinh hoạt sinh động, hấp dẫn và mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Đặc biệt, để thực hiện chức năng của tổ chức công đoàn là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động, Chi bộ phối hợp với đảng đoàn, thủ trưởng đơn vị lãnh đạo đảng viên, quần chúng tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động. Trong đó chú trọng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2021, các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật.

z3281118572633 a5fe577d80b95b4edd0c3ac967860acf

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Liên đoàn Lao động tỉnh họp, xét hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Kết quả, năm 2021, đối với công tác tuyên giáo đã tham mưu vận động các cấp công đoàn tổ chức tuyên truyền được 2.592 cuộc với 54.606 lượt người tham dự. Tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia các cuộc thi: trực tuyến “Tìm hiểu về pháp luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân” do Tổng Liên đoàn phát động, đã có 20.125 lượt thí sinh là đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia cuộc thi và xếp vị trí thứ 10/83 đơn vị, cùng nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa gắn biển chào mừng; hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh triển khai cài đặt Bluezone và thực hiện khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế đến 97,2% đoàn viên, người lao động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để hạn chế tập trung đông người mà vẫn làm tốt công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cấp công đoàn đã thành lập 1.361 nhóm truyền thông của cán bộ công đoàn trên mạng Zalo với 20.597 thành viên để triển khai, trao đổi, phản ánh thông tin về hoạt động công đoàn.

Đi đôi với tuyên truyền, các đảng viên trong chi bộ đã làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành tập trung hỗ trợ, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định. Kết quả: 1.184/1.184 cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100% (đạt 102% so với chỉ tiêu TLĐ giao); 89/104 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt 85,57% (đạt 100% so với chỉ tiêu TLĐ giao); 90/104 doanh nghiệp thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể đạt 86,5% (Trong đó có 3 doanh nghiệp ký mới đạt 100% so với chỉ tiêu TLĐ giao); 93 lượt doanh nghiệp đã tổ chức được 106 cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc (đạt 104% so với chỉ tiêu TLĐ giao). Tham mưu thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, các cấp công đoàn đã chủ trì tổ chức giám sát được 43 cuộc, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đồng cấp giám sát được 38 cuộc về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội và công tác thi đua khen thưởng... Nhờ đó, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, tập trung phối hợp tổ chức một số hoạt động như: tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn, hỗ trợ nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động; xét nghiệm máu sàng lọc ung thư gan, ung thư vú và một số xét nghiệm khác, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên, người lao động... đã có 298 lượt người được thụ hưởng với trên 66 triệu đồng.

z3281139147895 02d44700b9e281cac979ea3cc15b4b83

Chi bộ biểu dương các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, đã có 68/89 đạt 76,4% đơn vị có tổ chức bữa ăn ca cho 2.674 người lao động, 100% đơn vị tổ chức ăn ca đảm bảo mức 18.000 đồng/bữa trở lên, trong năm không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm và ngừng việc có nguyên nhân từ bữa ăn ca của người lao động.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, đã tham mưu tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thiết thực, hiệu quả các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội. Thăm hỏi, hỗ trợ các đơn vị y tế, các chốt đang trực tiếp tham gia phòng, chống, điều trị cho bệnh nhân F0, thực hiện cách ly các đối tượng là F1, các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng dịch với tổng số tiền, hiện vật hơn 800 triệu đồng. Hỗ trợ cho 148 đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021với tổng số tiền 125 triệu đồng; hỗ trợ dinh dưỡng cho Đoàn cán bộ y tế tỉnh Lạng Sơn thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với tổng số tiền 32 triệu đồng. Tham gia Tổ công tác do Sở Lao động TB & XH chủ trì thẩm định, xét duyệt hồ sơ hỗ trợ 1.388 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND đợt I, II, III năm 2021, với tổng số kinh phí hỗ trợ là 2,08 tỷ đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các cấp công đoàn đã trao tổng số 837 suất quà cho ĐV-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn rủi ro, bị bệnh hiểm nghèo, con ĐV-NLĐ mồ côi cả trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 750 triệu đồng xét hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” năm 2021 cho 30 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền hỗ trợ 940 triệu đồng.

Với những biện pháp thiết thực hiệu quả đó, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công 16/16 chỉ tiêu được Tổng LĐLĐ Việt Nam giao. Từ đó góp phần phát triển phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, động viên đoàn viên, người lao động vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Bài và ảnh: Bế Thị Hòa

Bí thư Chi bộ


Ngày 18/9/2021 cấp ủy chi bộ phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức sinh hoạt chuyên đề kỳ 5 năm 2021 với chủ đề “Về nguồn” tại một số điểm của huyện Lộc Bình với sự tham gia của 29/31 đảng viên, quần chúng của chi bộ.

  z2772371683563 0ab05c1b5d9043c3a5343ea588e1838d

Hình ảnh đảng viên, quần chúng của chi bộ tham dự sinh hoạt chuyên đề

Trong chương trình, chi bộ đã tổ chức cho các đảng viên, quần chúng đến thăm và tặng quà Tết Trung Thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Hy vọng huyện Lộc Bình với tổng trị giá tiền mặt và quà trên 6 triệu đồng; thăm Khu Du kích Chi Lăng, huyện Lộc Bình; đồng thời biểu dương, khen thưởng 07 đảng viên tiêu biểu trong trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021.

 z2772371682797 50e53994ef4f2b5c5b93314498e3ad18

 Cấp ủy chi bộ, thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trung tâm Hy vọng huyện Lộc Bình

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề kỳ 5 với chủ đề “Về nguồn” giúp cho các đảng viên, quần chúng trong chi bộ giao lưu, gắn kết và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quan tâm, chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ./.

 

Tin, ảnh:Bế Thị Hòa

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh

Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp được chi bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 và trong cả nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm bảo đảm mỗi cán bộ, đảng viên đều được quán triệt, nắm vững tư tưởng chỉ đạo, nội dung cốt lõi; phổ biến, tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, người lao động tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ và Nhân dân để thực hiện sáng tạo, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Ngày 04/3/2021, Chi bộ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp với hai phần thi là phần thi viết -trong phần thi này mỗi Tổ Đảng lựa chọn một nội dung tâm đắc nhất trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để viết thu hoạch gắn với liên hệ với nhiệm vụ thực tiễn của từng Tổ Đảng và phần thi theo hình thức sân khấu hóa với tên gọi “Hiểu ý đồng đội”. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho Tổ đảng Tuyên giáo – Nữ công, Giải Nhì cho Tổ đảng Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động, Giải Khuyến khích cho Tổ đảng Tổ chức – Kiểm tra & Công đoàn Viên chức và Tổ đảng Văn phòng – Tài chính.

z2369903394401 d9c1f4c5d2865c8fc90926e03effbc77 

Tổ đảng Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động tham gia phần thi “Hiểu ý đồng đội”

Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ có dịp nghiên cứu, học tập kỹ hơn Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc cụ thể hóa nội dung nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ của từng Ban, từng cá nhân trong chi bộ góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

z2369887640732 9fa98e32b244def923b625799714f58e

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các đội dự thi

 


Tin và ảnh: Bế Hòa

LĐLĐ tỉnh

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, sinh hoạt chuyên đề là nhiệm vụ quan trọng và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Những năm gần đây, Chi bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có 30 đảng viên sinh hoạt tại 4 tổ Đảng. Xác định rõ tầm quan trọng của sinh hoạt chuyên đề trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngay từ đầu năm chi bộ đã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn nội dung các buổi sinh hoạt chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc thù của chi bộ và tình hình thực tế. Kết quả trong năm 2020 đã tổ chức được 7 kỳ sinh hoạt chuyên đề, trong đó có 01 kỳ sinh hoạt theo Tổ do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, các kỳ sinh hoạt có số lượng đảng viên tham gia tương đối đầy đủ.

Bên cạnh việc lựa chọn nội dung phù hợp, chi bộ đã chú trọng đến việc đổi mới hình thức tổ chức, trong năm qua đã tổ chức được hai kỳ sinh hoạt chuyên đề theo hình thức sân khấu hóa như tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng - Tìm hiểu lịch 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”, cuộc thi “Tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII” theo hình thức mô phỏng cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”, các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ tích cực của đảng viên, quần chúng trong chi bộ.

          ảnh thi rung chuông vàng

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao giải cho các đảng viên đạt giải tại Cuộc thi “Rung Chuông vàng”

 

 z2289818493725 d713d52ece87b1c83084afc90ce3ed73

Các đội thi đại diện cho các tổ đảng tham gia thi tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Với hình thức tổ chức như vậy, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác chuyên môn của đơn vị mà còn tạo được sự hấp dẫn trong sinh hoạt Đảng, không những giúp cho đảng viên, quần chúng nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc nghiên cứu góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tránh sự nhàm chán, tình trạng độc thoại một chiều trong sinh hoạt chi bộ mà còn tăng cường sự đoàn kết giữa các đảng viên trong chi bộ.

Có thể khẳng định rằng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn là một trong những nội dung góp phần xây dựng Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh trong sạch vững mạnh trong những năm qua. Trong thời gian tiếp theo, Chi bộ sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc đến cán bộ, đảng viên trong chi bộ các Chỉ thị, Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề, nâng cao ý thức đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ qua đó nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 

Bài và ảnh: Bế Thị Hòa

 LĐLĐ tỉnh

Ngày 08/01/2021, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ trì và báo cáo tại Hội nghị là đồng chí Bế Thị Hòa - Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh. Tham dự Hội nghị có 23/23 đồng chí đảng viên, quần chúng (đạt 100%).

 Ảnh 1 

Đ/c Bế Thị Hòa - Bí thư chi bộ triển khai Nghị quyết tại Hội nghị

 Tại Hội nghị, đảng viên, quần chúng trong chi bộ đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Nghị quyết Đại hội Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nêu cao tính tự giác trong nghiên cứu, thảo luận, đồng thời gắn việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc để nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

 Ảnh 2

Toàn cảnh Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 Sau Hội nghị, đảng viên, quần chúng tham gia học tập Nghị quyết phải viết bài thu hoạch cá nhân gửi về cấp ủy chi bộ đánh giá, trong đó tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, thời cơ, thách thức, mục tiêu, giải pháp. Đặc biệt đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện tại cơ quan và trách nhiệm cụ thể của cá nhân theo lĩnh vực được phân công./.

 

Tin và ảnh: Hoàng Thị Cúc

Ủy viên Ban Chấp hành chi bộ


Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, ngày 27/7/2020 Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan” năm 2020 thông qua tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa XII”.

 Các đội

Các đội tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII”

 Cuộc thi được tổ chức theo hình thức sân khân hóa với sự tham gia của 4/4 tổ đảng đã tạo sân chơi bổ ích, đem đến không khí vui tươi, phấn khởi trong toàn đảng viên, quần chúng của chi bộ. Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Khuyến khích cho các đội thi, trong đó giải Nhất thuộc về tổ đảng Tuyên giáo - Nữ công.

Trao giải nhất

Đ/c Lý Đức Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giải Nhất cho tổ đảng Tuyên giáo - Nữ công

 Giải nhì 

Đ/c Bế Thị Hòa - Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao giải Nhì cho tổ đảng Tổ chức - Kiểm tra - Viên chức

KK 

Đ/c Lương Chí Công - Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao giải Khuyến khích cho các đội

Sinh hoạt chuyên đề là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn của cơ quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, quần chúng của chi bộ trong quá trình nghiên cứu, học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XII). Từ đó vận dụng đúng đắn và linh hoạt vào công tác tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa, thiết thực của chi bộ chào mừng 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020).

 Tặng Bằng khen

Đ/c Lý Đức Thanh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen, Giấy khen cho các đảng viên

Nhân dịp này, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã biểu dương và trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc 5 năm phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 cho 02 đồng chí đảng viên của chi bộ./.

 

                                                                               Tin và ảnh: Bế Thị Hòa

                                                                             Bí thư chi bộ LĐLĐ tỉnh

Thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về  phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong tháng 4/2020, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tới các tổ đảng, trong đó không tập trung sinh hoạt chi bộ thường kỳ mà chuyển tài liệu cho các tổ đảng triển khai đến đảng viên trong tổ với hình thức phù hợp. Nội dung sinh hoạt tổ đảng trong thời gian này chủ yếu là trao đổi, phổ biến những thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh, nắm bắt tình hình, tư tưởng của đảng viên, tình hình lao động, việc làm của đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian dịch bệnh Covid-19,…

z1841337333270 bdb857a4fdba0a318f21175ae8cf9654

Các đồng chí đảng viên tổ đảng Tuyên giáo – Nữ công tham gia sinh hoạt tại tổ

Kết quả: Các tổ đảng thuộc chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh đã nghiêm túc thực hiện việc sinh hoạt tổ đảm bảo các nội dung mà cấp ủy đề ra và thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: Khi họp tổ thì đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, giữ khoảng cách tiếp xúc 2 mét; các hoạt động khác cần trao đổi thông tin sẽ liên lạc thông qua nhóm Zalo của cơ quan và của tổ đảng.

Với tinh thần trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và các tổ trưởng tổ đảng, sự đồng thuận của đảng viên, các nội dung sinh hoạt của chi bộ vẫn được triển khai kịp thời, hiệu quả./.

 

Tin và ảnh: Bế Thị Hòa 

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh


Ngày 20/3/2020, chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vi Minh Tú, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lý Đức Thanh, Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, đại diện các Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và 32/32 đảng viên của chi bộ. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, quần chúng của chi bộ hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng.

 Ảnh 1

Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp, tạo mọi điều kiện của đồng chí Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan, Ban Chấp hành chi bộ và toàn thể đảng viên, quần chúng đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan luôn thể hiện sự thống nhất cao trong việc xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng được quan tâm, coi trọng, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra; Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định; Công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng được tuân thủ triệt để, nghiêm túc; Việc lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đều đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra; Các tổ chức đoàn thể được tăng cường củng cố vững mạnh,…

Đại hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo đúng yêu cầu đề ra, đó là: Kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020; Xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,…

 Ảnh 2

 Đ/c Lý Đức Thanh, Bí thư Đảng đoàn, Thủ trưởng cơ quan LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025

 Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, trong đó đồng chí Bế Thị Hòa, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ; Đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo”, toàn thể đảng viên, quần chúng trong chi bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Bài và ảnh: Bế Thị Hòa

PCT LĐLĐ tỉnh

Thực hiện Hướng dẫn số 96-HD/BTGTU ngày 06/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và xuân Canh Tý năm 2020.

 20200204 073741

Đ/c Bế Thị Hòa- Bí thư Chi bộ phát biểu tại Cuộc thi

 Ngày 03/02/2020 Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu lịch sử vẻ vang 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam theo phiên bản Chương trình “Rung chuông vàng” của Đài truyền hình Việt Nam với sự tham gia của 100% đảng viên, quần chúng. Kết thúc Cuộc thi Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 5 giải Ba cho các cá nhân. Đây là một trong những hoạt động thiết thực và có ý nghĩa của Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Qua đó, quần chúng, đảng viên trong cơ quan, chi bộ được ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng ta, đồng thời khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua.

20200203 1542170

Các đ/c Lãnh đạo trao giải cho các đ/c đạt giải trong Cuộc thi Rung chuông vàng

Nhân dịp này, Chi bộ đã biểu dương khen thưởng 02 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020. 

20200203 154850

 Đ/c Bế Thị Hòa , Bí thư Chi bộ trao quyết định biểu dương khen thưởng cho 02 đ/c đảng viên

 

Tin & ảnh: Hoàng Ngọc Thúy

LĐLĐ tỉnh

Trang 1 / 2