Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 23 Tháng 10 2023 17:31

LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN LẠNG SƠN 1925- 2023 (Tái bản lần thứ hai có chỉnh lý, bổ sung)

LỜI GIỚI THIỆU

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực tiếp là Tỉnh ủy Lạng Sơn, từ ngày thành lập cho đến nay, trải qua chặng đường gần 80 năm xây dựng và phát triển(1946 - 2023), Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tổ chức động viên các thế hệ đoàn viên, người lao động trong tỉnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho thắng lợi của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp.

Ôn lại chặng đường cách mạng vẻ vang của Công đoàn Lạng Sơn sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào cho các thế hệ đoàn viên, người lao động hôm nay và mai sau. Từ đó củng cố niềm tin, ý chí phấn đấu, cống hiến không ngừng cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Với ý nghĩa đó, năm 1992, Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Lạng Sơn (1925 - 1990)” và năm 2008 tổ chức tái bản, chỉnh lý, bổ sung, viết mới giai đoạn 1990 - 2006 in gộp thành cuốn “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Lạng Sơn (1925 - 2006)”. Cả hai cuốn sách là những công trình khoa học được nghiên cứu công phu, ban biên soạn đã tổ chức sưu tầm, tập hợp tư liệu từ các kho lưu trữ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, kho lưu trữ tư liệu của khu Việt Bắc cũ tại Thái Nguyên, các kho lưu trữ trong tỉnh và được sự quan tâm giúp đỡ của Trung tâm nghiên cứu lịch sử Công đoàn Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn.

 Lịch sử là dòng chảy liên tục, thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 6/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống”,Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 quyết định tổ chức tái bản, chỉnh lý, bổ sung cuốn sách xuất bản năm 2008 viết mới giai đoạn 2007 - 2023 in gộp thành cuốn “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn (1925 - 2023)”.

Nội dung cuốn sách tái hiện một cách chân thực chặng đường gần 80 năm hoạt động vẻ vang, phản ánh những trang sử hào hùng của Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã góp phần làm nên những thắng lợi to lớn của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn tổ chức phát hành cuốn sách “Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn tỉnh Lạng Sơn (1925 - 2023)”. Nhân dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, của Liên đoàn Lao động tỉnh qua các thời kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn, các cơ quan lưu trữ ở Trung ương và trong tỉnh đã giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để cuốn sách được xuất bản đúng kế hoạch đề ra.

Do nguồn tư liệu lưu trữ không thật đầy đủ, các nhân chứng lịch sử không còn nhiều, khả năng biên soạn có phần còn hạn chế, nên cuốn sách không tránh khỏi khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của các đồng chí và bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản tiếp theo.

Trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ LĐLĐ TỈNH LẠNG SƠN

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Lý Đức Thanh

 

Lịch sử phong trào CNCĐ Lạng Sơn chuan in_compressed.pdf (bản đảy đủ)