Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ sáu, 27 Tháng 3 2015 09:01

Công đoàn Viên Chức - Công đoàn ngành

Họ và tên

Chức vụ

Công đoàn Viên Chức

Điện thoại: 3 815 978     

Trần Quốc Vương

Chủ tịch

Tô Thị Ái

Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Y tế

Điện thoại: 3 812 086

Phạm Thị Thanh Nhàn

Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao Thông Vân Tải

Điện thoại: 3 810 524     

Lương Chí Công

Chủ tịch

Công đoàn ngành Giáo Dục

Điện thoại: 3 812 346

Lê Kim Hoa

Chủ tịch

Công đoàn ngành Nông nghiệp và &PTNT

Điện thoại: 3 879 231

Nguyễn Hữu Ái

Chủ tịch

Công đoàn ngành Công Thương

Điện thoại: 3 603 113

Hoàng Kim Vân

Chủ tịch