Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển toàn diện, bền vững.         -        Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.         -       Nhiệt liệt chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra

Ủy ban Kiểm tra (1)

   Các cấp công đoàn trong tỉnh Lạng Sơn hiện có 332 Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn với 1.007 uỷ viên. Ngoài ra còn có 1.108 công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên cử một ủy viên ban chấp hành phụ trách công tác kiểm tra.

Ảnh hoạt động

: