Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 01 Tháng 2 2016 16:50

Phát động thi đua trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Lạng Sơn năm 2016

   Sáng ngày 19/1/2016 tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức phát động phong trao thi đua năm 2016 trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn. Cụ thể, 1. Thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 58/KH-TLĐ ngày 25/9/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 18/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua, yêu nước gắn với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Động viên đoàn viên, CNVCLĐ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề; ứng dựng, vận dụng sáng tạo khoa học kỹ thuật vào lao động, sản xuất, công tác. Nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động, sản xuất, công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, cơ quan an toàn. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. 3. Tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; "Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động", "Văn hóa – Thể thao"; "Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn" gắn với phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụm số 1

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đang ký kết giao ước thi đua năm 2016

4. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Công đoàn các cấp; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, Công đoàn cơ sở nhất là trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước. 5. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cùng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 6. Động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, tham gia ủng hộ các loại Quỹ: Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Mái ấm Công đoàn...

  Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp Công đoàn triển khai thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng đảm bảo thiết thực, hiệu quả tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.

Bế Hòa- LĐLĐ tỉnh