Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ năm, 11 Tháng 8 2022 13:11

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 8 và 9/8/2022, Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

 z3632303323164 03ac71afd2727d2a1473b95da7afd3cc

z3632303324587 546634f61e9b726e2cfe5e1304d2020a

z3632303324939 ece59acef6bd55ba93ec67561ad61435

 Các đồng chí Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh được quán triệt các chuyên đề Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới“; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và Hướng dẫn một số vấn đề phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp Cấp ủy, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Trên cơ sở đó chủ động bổ sung vào chương trình, kế hoạch công tác góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

 

Tin và ảnh: Bế Thị Hòa

Bí thư Chi bộ