Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ tư, 10 Tháng 5 2017 21:07

Tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

  Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và chương trình công tác trọng tâm của năm. Ngày 21 tháng 3 năm 2017, Ban thường vụ Liên đoàn Lao Động tỉnh đã ban hành kế hoạch số 15/ KH-LĐLĐ về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp và đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018- 2023. 

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới, thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các cấp; coi trọng chất lượng, tránh phô trương hình thức, tiết kiệm về thời gian và kinh phí. Đồng thời với việc chỉ đạo tổ chức Đại hội, công đoàn các cấp phải quan tâm đến việc góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp; góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

             Phương châm của đại hội: "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm".

            Đại hội tập trung thực hiện 5 nội dung sau:

    Một là: Thảo luận thông qua các báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ qua; quyết định phư¬ơng hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện của công đoàn trong nhiệm kỳ tới phù hợp với chủ trương, nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên và tình hình thực tế của ngành, huyện, cơ sở.

    Hai là: Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp.

    Ba là: Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

   Bốn là: Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới của công đoàn cấp mình và bầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên.

   Năm là: Đề xuất, kiến nghị với Đảng, chính quyền về những vấn đề có liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Thời gian Đại hội Công đoàn các cấp:

- Đại hội công đoàn cấp cơ sở: Được tiến hành từ 01/7/2017, hoàn thành trước ngày 31/12/2017. Thời gian đại hội không quá 01 ngày.

- Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Hoàn thành trước ngày 31/3/2018. Thời gian đại hội không quá 1,5 ngày.

- Đại hội Công đoàn thành phố Lạng Sơn (Đơn vị tổ chức Đại hội điểm của tỉnh) hoàn thành trước ngày 31/12/2017.

- Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lạng Sơn: Hoàn thành trước ngày 30/6/2018. Thời gian đại hội không quá 02 ngày.

   Theo đó, một số yêu cầu cụ thể đối với báo cáo trình đại hội:

  Báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu cụ thể để phân tích, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời phân tích, làm rõ kết quả triển khai thực hiện các Chương trình của Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, của công đoàn cấp trên trực tiếp; phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân (chủ quan, khách quan), rút ra các bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra.

  Phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới phải bám sát chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết của cấp ủy Đảng cùng cấp; các nghị quyết, chỉ đạo của công đoàn cấp trên; trong đó, chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động.

   Đối với việc thảo luận tại Đại hội:

   Không tham luận theo hình thức báo cáo thành tích của đơn vị tại đại hội, cần tập trung thảo luận các thách thức đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong thời kỳ mới, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động công đoàn ở đơn vị, ngành, địa phương; bổ sung những nội dung quan trọng cần được các cấp công đoàn quan tâm giải quyết và các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

   Khuyến khích việc đối thoại, chất vấn tại đại hội về những vấn đề cụ thể được đoàn viên, người lao động quan tâm, đề xuất kiến nghị.

    Thảo luận nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

   Cùng với việc ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội, ngày 24/4/2017, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành công văn số 71 về việc Hướng dẫn đề cương báo cáo Đại hội Công đoàn huyện, thành phố,Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở; hướng dẫn số 10/ HD- UBKT, ngày18/4/2017 về xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp;...

  Công tác tuyên truyền, phát động thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước,chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp đã được chủ động triển khai thực hiện trước một bước( KH số 06/KH-LĐLĐ, ngày 21/2/2017;HD số 08/HD-LĐLĐ ngày 2/3/2017).

   Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp chịu trách nhiệm toàn bộ công việc chuẩn bị cho đại hội. Thành lập các Tiểu ban để triển khai các công việc của đại hội gồm: Tiểu Ban nội dung; Tiểu Ban nhân sự; Tiểu Ban tuyên truyền; Tiểu Ban tổ chức phục vụ đại hội.

  Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị để thành lập các Tiểu ban cho phù hợp, song cần quy định rõ nội dung nhiệm vụ của từng tiểu ban, từng tiểu ban xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung nhiệm vụ (dự trù kinh phí theo quy định hiện hành), phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban thực hiện.

  Riêng đối với Công đoàn cơ sở không nhất thiết phải thành lập đầy đủ các Tiểu ban như¬ trên, mà giao trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành thực hiện.

  Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành công đoàn các cấp: Cần nắm vững tiêu chuẩn ,điều kiện, cơ cấu, Số l¬ượng Ủy viên Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra từng câp công đoàn theo kế hoạch đại hội, để xây dựng kế hoạch công tác nhân sự, đề án nhân sự đại hội nhiệm kỳ phù hợp quy định của Đảng, điều lệ Công đoàn Việt nam, hướng dẫn của Tổng liên đoàn và công đoàn cấp trên.

  Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp do Ban Chấp hành công đoàn cấp triệu tập quyết định tối đa như sau:

     Đại hội đại biểu CĐCS, CĐCS thành viên: Không quá 150 đại biểu.

    Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Không quá 200 đại biểu.

    Đại hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn: Không quá 250 đại biểu.

  Việc bầu cử đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên và kiểm tra tư¬ cách đại biểu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hư¬ớng dẫn số 238/HD-TLĐ, ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI, và theo số lượng phân bổ của công đoàn cấp triệu tập đại hội.

  Đại biểu khách mời dự đại hội công đoàn các cấp không quá 20% tổng số đại biểu chính thức đại hội. Trường hợp vượt quá số lượng quy định phải được sự đồng ý của công đoàn cấp trên.

       Về Kinh phí tổ chức Đại hội

Nguồn kinh phí tổ chức đại hội công đoàn các cấp được sử dụng từ nguồn tài chính công đoàn, từ nguồn hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và cơ quan chuyên môn đồng cấp, các tổ chức, doanh nghiệp với tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Chế độ chi đại hội công đoàn từ cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên, thực hiện theo Quyết định số 1993/QĐ-TLĐ, ngày 30/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Hướng đẫn của Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh. Chi đại hội CĐCS do Ban Chấp hành CĐCS quyết định.

   Quá trình chuẩn bị đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp phải báo cáo cấp ủy đảng (nơi có tổ chức đảng); tranh thủ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động; đồng thời, đề nghị chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động có sự phối hợp để giải đáp kiến nghị của đoàn viên tại đại hội công đoàn các cấp. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chịu trách nhiệm trước cấp ủy đảng cùng cấp và công đoàn cấp trên trong việc chỉ đạo đại hội CĐCS khu vực ngoài nhà nước và những nơi không có tổ chức cơ sở đảng.

   Công đoàn cấp trên có trách nhiệm xây dựng lịch duyệt báo cáo, nhân sự, lịch đại hội cho Ban chấp hành công đoàn cấp dưới trực tiếp trước khi trình ra đại hội.

  Để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội công đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần chọn 2 - 3 CĐCS tổ chức đại hội điểm. Liên đoàn Lao động tỉnh lựa chọn Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đại hội điểm; chỉ đạo các Công đoàn ngành hoặc Liên đoàn Lao động huyện, thành phố lựa chọn 2 – 3 CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại Đại hội.

  Ban Tổ chức chủ trì phối hợp với Văn phòng, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình và sự phân công của Ban Thường vụ có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra các cấp công đoàn chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp đúng thời gian quy định, tổng hợp tình hình báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh.

  Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh phụ trách đơn vị nào, có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo đại hội công đoàn đơn vị đó.

   Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn số 238/HD - TLĐ, ngày 04/5/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, h¬ướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và kế hoạch này; xây dựng kế hoạch cụ thể của cấp mình để triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả tổ chức đại hội về Liên đoàn Lao động tỉnh.

  Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cấp công đoàn phản ảnh kịp thời về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tổ chức, ĐT: 025.3810812 hoặc các Trưởng tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công Đoàn tỉnh) để cùng phối hợp giải quyết./.

Trần Thị Kim Anh

Liên Đoàn Lao Động tỉnh Lạng Sơn