Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 18 Tháng 9 2018 15:05

KIỂM TRA THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ VỚI CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI NHÂN ĐẠO HUYỆN HỮU LŨNG NĂM 2018

  Thực hiện kế hoạch số 46-KH/BCĐ, ngày 09/3/2018 của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp giữa Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) với các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh về kiểm tra công tác phối hợp hoạt động năm 2018, ngày 14/9/2018 đoàn kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp hoạt động (PHHĐ) giữa BCHQS tỉnh với các tổ chức chính trị -xã hội; tổ chức xã hội nhân đạo tỉnh do đồng chí Lý Đức Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại huyện Hữu Lũng.

 Tại thời điểm kiểm tra Ban chỉ đạo huyện đã chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác phối hợp đã đề ra, như: hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; hoàn thành 102% kế hoạch, chỉ tiêu tỉnh giao về hiến máu tình nguyện; 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang được quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; các nội dung phối hợp khác cũng được đánh giá hoàn thành từ 70% trở lên. Qua kiểm tra, làm việc với Ban chỉ đạo chương trình PHHĐ huyện và kiểm tra thực tế tại Xã Minh Sơn, Đồng chí Trưởng đoàn đề nghị:

 Ban chỉ đạo Chương trình phối hợp của huyện cần quan tâm, chỉ đạo các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện các nội dung cụ thể theo ngành, lĩnh vực và bán sát chương trình, kế hoạch hàng năm của tỉnh, để phát huy rõ nét hơn về vai trò, trách nhiệm và kết quả đạt được của từng tổ chức trong thực hiện công tác phối hợp. Tiếp tục phát huy có hiệu quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ chương trình phối hợp từ huyện đến cơ sở; Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và chính sách hậu phương quân đội.Trong Ban chỉ đạo cấp huyện cần có hình thức đánh giá, ghi nhận kết quả hoạt động phối hợp của các tổ chức thành viên cũng như tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại để khắc phục có hiệu quả. Cần thực hiện tổ chức sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực trong hoạt động và có thành tích tiêu biểu trong công tác phối hợp./.

 Hoàng Thị Yến, Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh