Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 15 Tháng 5 2023 22:09

Ghi nhận từ đại hội công đoàn cơ sở

Đến hết tháng 3/2023, 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của Liên đoàn lao động tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan. Đại hội lần này thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với không khí vui tươi, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn về tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Công văn số 653-CV/ĐUK ngày 28/4/2022 về lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 để chỉ đạo các chi, đảng bộ phối hợp với Công đoàn Viên chức tỉnh chỉ đạo Đại hội công đoàn cấp cơ sở; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

 ẢNH  bài sếp Vương

Để đại hội công đoàn các cấp đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, ngày 12/10/2022, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đại hội cho các đồng chí là chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành 61/61 Công đoàn cơ sở; xây dựng lịch duyệt hồ sơ và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở (Thông báo số 10/TB-CĐVC ngày 30/11/2022). Đồng thời phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách cơ quan Công đoàn Viên chức tỉnh phụ trách hướng dẫn, đôn đốc các Công đoàn cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Tổ chức thực hiện thẩm định hồ sơ của từng công đoàn cơ sở, căn cứ hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và ý kiến hiệp y nhân sự của cấp ủy, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã ban hành văn bản phê duyệt để các công đoàn cơ sở tiến hành đại hội theo kế hoạch.

Trên tinh thần chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã chuẩn bị công tác nhân sự Ban Chấp hành và nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Khóa IV nghiêm túc, đúng các bước theo hướng dẫn, có sự thống nhất cao giữa cấp ủy và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh. Việc bầu Ban Chấp hành và nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo.

Ngoài ban hành hệ thống các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã xây dựng hệ thống mẫu các văn bản lưu hành tại đại hội để các Công đoàn cơ sở tham khảo, vận dụng trong quá trình tổ chức đại hội tại đơn vị mình.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã lựa chọn Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chỉ đạo điểm đại hội cấp cơ sở. Sau đại hội điểm tổ chức họp rút kinh nghiệm, kịp thời thống nhất một số nội dung chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định.

Từ những hoạt động cụ thể đó, đến ngày 29/3/2023, 61/61 Công đoàn cơ sở đủ điều kiện đã tổ chức đại hội. Trong đó 5 đơn vị tổ chức đại hội đại biểu; 56 đơn vị tổ chức đại hội toàn thể; 23 công đoàn cơ sở bầu trực tiếp Chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội. Việc thực hiện các bước quy trình nhân sự và bầu cử tại đại hội được thực hiện đảm bảo đúng quy định. Tại đại hội, các Công đoàn cơ sở đã bầu ra Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, tiêu chuẩn theo quy định. 45 đồng chí giữ chức vụ chủ tịch Công đoàn cơ sở là cấp phó của người đứng đầu đơn vị; 16 đồng chí là trưởng phòng và tương đương. Đến nay Công đoàn Viên chức tỉnh và các Công đoàn cơ sở chưa nhận được phán ánh kiến nghị liên quan đến công tác đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều đáng ghi nhận trong đại hội lần này là nhiều Công đoàn cơ sở đã thực hiện phương châm đổi mới, chỉ trình bày tóm tắt các nội dung báo cáo, đồng thời chuẩn bị chu đáo nội dung trình chiếu, có số liệu thuyết minh chi tiết, hình ảnh minh họa phong phú, hấp dẫn, dành được nhiều thời gian để đoàn viên thảo luận. Các chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục hấp dẫn, dàn dựng công phu do đoàn viên biểu diễn chào mừng, tạo không khí vui tươi, tinh thần cởi mở và đoàn kết thống nhất cao. Những chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của các Công đoàn cơ sở trình bày tại đại hội được các đại biểu, đoàn viên, người lao động thảo luận sôi nổi và thống nhất cao. Trong đó có nhiều chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Những kết quả đạt được tại đại hội Công đoàn cơ sở là tiền đề để Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức thành công đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028, tạo niềm tin rằng phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới sẽ không ngừng phát triển, ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong tình hình mới./.

 

Bài và ảnh: Trần Quốc Vương

   Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn

Ảnh hoạt động

: