Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 08:52

Quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và định hướng hoàn thiện

Ngày 19-20/11/2013, Bộ Tư pháp tổ chức hội thảo Qui trình xây dựng văn bản qui phạm pháp luật và định hướng hoàn thiện với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương, đại diện một số Sở Tư pháp trên phạm vi cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Thúy Hiền chủ trì hội thảo.

Quy trinh xay dung van ban quy pham phap luat va dinh huong hoan thien

Hiện nay, ở Việt Nam đang cùng tồn tại 2 đạo luật điều chỉnh vấn đề xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đó là nhất Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004. Nhìn chung, qua 5 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và 9 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Nhà nước ta đã ban hành được một hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh tương đối đầy đủ các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công cuộc đổi mới nói chung và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật nói riêng.

Hiện nay, số lượng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục tăng nhanh trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung ở các cấp trung ương, cấp tỉnh và có xu hướng giảm ở cấp huyện và xã. Chất lượng văn bản được cải thiện về tính hợp hiến, hợp pháp, công khai nhưng chưa cải thiện về tính hợp lý, khả thi và minh bạch.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng văn bản qui phạm pháp luật còn chậm, chưa bảo đảm 100% các luật, pháp lệnh sau khi có hiệu lực là có ngay các văn bản của Chính phủ ban hành để hướng dẫn thi hành. Khi trình các dự án luật. pháp lệnh trước Chính phủ, các cơ quan soạn thảo chưa quan tâm đến việc soạn thảo các văn bản hướng dẫn. Các vấn đề được Chính phủ cụ thể hoá trong luật, pháp lệnh lại là những vấn đề quá khó, đòi hỏi phải có thời gian hoặc là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau giữa các Bộ, ngành (kể cả xung đột về thẩm quyền và lợi ích).

Hội thảo đã tập trung thảo luận các vấn đề về hoàn thiện qui trình hoạch định chính sách và qui trình quy phạm hóa chính sách; quy trình thẩm định văn bản qui phạm pháp luật; qui trình thẩm tra của Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; qui trình lập dự kiến Chương trình xây dựng pháp luạt, pháp lệnh; qui trinh tham vấn ý kiến doanh nghiệp và người dân trong xây dựng chính sách...

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm qui trình làm luật của Canada, kinh nghiệp của Cộng hòa Liên bang Đức về xây dựng và ban hành văn bản qui phạm pháp luật.

Hội thảo là hoạt động hết sức cần thiết phục vụ cho việc chuẩn bị sửa đổi, bổ sung và hợp nhất Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004, đảm bảo việc thực hiện Chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh của Quốc hội khóa VIII.

Nguồn congdoanvn.org.vn