Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 27 Tháng 11 2015 13:57

LIEN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN HƯỚNG DẪN CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

   Ngày 10 tháng 11 năm 2015 Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn đã ban hành công văn số 209/CV-LĐLĐ gửi LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành; Công đoàn cơ sở trực thuộc; Các CĐCS trực thuộc CĐN TW đóng trên địa bàn về việc hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2016.

Theo đó, (1) Tham gia tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức. Trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội; cơ quan xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ- CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về hoạt động dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Để bảo đảm quyền dân chủ của CNVCLĐ, quy định tại Khoản 2 Điều 1 NĐ 04, tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, ngoài đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức nên mời thêm tất cả người lao động (nếu là hội nghị toàn thể), hoặc mời đại diện của số người lao động (nếu là hội nghị đại biểu) đang làm việc theo hợp đồng lao động tham dự.(2). Tổ chức Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp: thực hiện theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ- CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ, Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp. (3) Tổ chức và hoạt động Ban Thanh tra nhân dân trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả doanh nghiệp cổ phần có trên 50% vốn điều lệ do Nhà nước sở hữu) thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra năm 2010; Nghị định 99/2005/NĐ-CP ngày 28/7/2005 của Chính phủ "Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân". Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thanh tra Nhà nước cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị; Hướng dẫn CĐCS chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động thiết thực và hiệu quả, báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đánh giá, phân loại hoạt động của ban thanh tra nhân dân hàng năm.

Anh QCDC- BSon

Tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn tại huyện Bắc Sơn

  Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố phối hợp với UBND cùng cấp, Phòng LĐTB&XH, Phòng Nội vụ; các Công đoàn ngành phối hợp với lãnh đạo Sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc; Chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo CĐCS trực thuộc phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động đảm bảo thời gian, chất lượng, tránh hình thức; Tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tiếp tục tuyên truyền đến CNVCLĐ và người sử dụng lao động về Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó chú trọng tuyên truyền nội dung văn bản mới Nghị định số 04/2015/NĐ- CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về hoạt động dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 1499/HD-TLĐ ngày 21/9/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc công đoàn tham gia tổ chức Hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại doanh nghiệp; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động; Thông tư số 29/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và xã hội, hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động quy định tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP... Đặc biệt đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn: khi có yêu cầu của người lao động, cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng Quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại và Hội nghị người lao động . Thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức xong trước ngày 29/01/2016; tổ chức Hội nghị người lao động: Trong Quý I năm 2016. Đối với công ty cổ phần nên tổ chức trước Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động năm 2016 gửi về LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn trước ngày 20/5/2016.

Bế Hòa- LĐLĐ tỉnh