Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ ba, 01 Tháng 8 2017 21:07

Chính thức giải thể Công đoàn giáo dục cấp huyện, sắp xếp lại công đoàn ngành

   Xuất phát từ yêu cầu đổi mới tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn và yêu cầu thực tiễn đặt ra; cần phải sắp xếp lại Công đoàn ngành cho phù hợp. Ngày 12/5/2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ về sắp xếp lại Công đoàn ngành địa phương, Công đoàn giáo dục cấp huyện. Theo đó Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng Đề án số 12/ĐA-LĐLĐ, ngày 23/5/2017 về giải thể Công đoàn Giáo dục cấp huyện, Sắp xếp lại Công đoàn ngành trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Ban hành Công văn số 140/LĐLĐ, ngày 10/7/2017 về việc giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện, sắp xếp lại công đoàn ngành.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo 11 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố tổ chức Chuyển giao các công đoàn cơ sở trường học về trực thuộc sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện, thành phố. Đồng thời quyết định giải thể chấm dứt các hoạt động Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Công đoàn giáo dục huyện, thành phố. Điều động số cán bộ Công đoàn chuyên trách của Công đoàn giáo dục cấp huyện, thành phố về làm việc tại cơ quan LĐLĐ huyện, thành phố. Trường hợp cán bộ công đoàn chuyên trách có nguyện vọng khác, như chuyển sang cơ quan chuyên môn thuộc các sở, phòng giáo dục, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp... được cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đồng ý thì xem xét, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn chuyển công tác. Đến thời điểm này đã bàn giao xong 11/11 công đoàn Giáo dục huyện, thành phố.

toan can

Toàn cảnh Hội nghị

cong bo

   Đ/c Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bình Gia Công bố Quyết định chuyển các CĐCS về trực thuộc LĐLĐ huyện

   Đồng thời LÐLÐ tỉnh đã ban hành Quyết định giải thể 03 công đoàn ngành đó là Công đoàn ngành Giao thông Vận tải; Công đoàn ngành Công thương; Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chuyển giao các Công đoàn cơ sở (CĐCS) khối hành chính, sự nghiệp thuộc quản lý trực tiếp của 03 công đoàn ngành giải thể, có tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hoặc Đảng bộ các Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Điều chuyển 16 CĐCS về Công đoàn Viên chức tỉnh quản lý trực tiếp; 10 CĐCS khối doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ địa bàn thành phố về LĐLĐ thành phố quản lý trực tiếp; 9 CĐCS về LĐLĐ huyện Cao Lộc trực tiếp quản lý. 23 CĐCS khối doanh nghiệp chưa có tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thành phố thì điều chuyển về LĐLĐ tỉnh quản lý trực tiếp; 11 CĐCS bộ phận trực thuộc CĐCS Chi cục kiểm lâm về LĐLĐ các huyện, thành phố quản lý trực tiếp.... Chỉ đạo Công đoàn ngành địa phương quán triệt tới cán bộ, đoàn viên và người lao động về chủ trương triển khai Đề án sắp xếp lại khối Công đoàn ngành và Công đoàn cơ sở trực thuộc; thống kê tình hình phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn và những vấn đề liên quan để chuẩn bị cho công tác bàn giao. Tổ chức thực hiện Đề án theo kế hoạch và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/7/2017. Việc sắp xếp công đoàn giáo dục huyện, thành phố, công đoàn ngành địa phương. Nhằm giảm bớt đầu mối trung gian, hạn chế sự chỉ đạo chồng chéo giữa các ngành, các cấp đối với CĐCS; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và sự quản lý của chính quyền địa phương đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm, góp phần cải tiến tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức trong hệ thống công đoàn.

     Thông qua việc sắp xếp để từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở. Thực hiện đúng chủ trương của Đảng, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức công đoàn trong giai đoạn hiện nay./.

 Phùng Thanh Huyên

Ban Tổ chức, LĐLĐ tỉnh