Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 18 Tháng 7 2016 10:34

KẾT QUẢ 15 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO "XÂY DỰNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA"

   Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một trong những phong trào rộng lớn tác động đến nhiều lĩnh vực và đời sống xã hội thường xuyên và lâu dài. Những năm qua các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Phong trào này đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, các giá trị văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

CQ VH 1

Giao lưu thể thao công nhân, viên chức, lao động

  Để phong trào này đi vào chiều sâu, ngày càng thực chất Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tổng LĐLĐ Việt Nam và của tỉnh về xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

  Xây dựng Chương trình phối hợp số 153 - CTPH/LĐLĐ, ngày 27/4/2001 giữa LĐLĐ tỉnh - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (SVHTT&DL) về "Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa đất nước"; Chương trình phối hợp số 37 b-CTPH/LĐLĐ, ngày 02/10/2006 giữa LĐLĐ- Sở VHTT&DL tỉnh về phong trào "xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hoá"; Chương trình phối hợp hoạt động số 131/CTPH/LĐLĐ-SVHTTDL, ngày 14/4/2011, giữa LĐLĐ tỉnh và SVHTT&DL tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2011-2015; Hướng dẫn số 192/HD-LĐLĐ, ngày 19/6/ 2012 của LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trọng tâm là: Chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với chuyên môn, các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Quyết định số 1366/QĐ-UB, ngày 22/8/2000 của UBND tỉnh về việc ban hành 6 tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá; Kế hoạch số 36/KH- BCĐ, ngày 07/7/2005 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" giai đoạn 2006 – 2010; Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" từ nay đến năm 2010; Quyết định số: 1610/QĐ - TTg, ngày 16/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Chương trình thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 23/5/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào " Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2011- 2015... Hàng năm, chỉ đạo LĐLĐ huyện, phành phố phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... kiểm tra, giám sát việc thực hiện và bảo cáo kết quả thực hiện với LĐLĐ tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào tỉnh.

  Thực hiện Quyết định số 1801/QĐ-UBND, ngày 03/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Lạng Sơn, LĐLĐ tỉnh có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện phong trào "Học tập, lao động sáng tạo" trong cán bộ, công nhân, viên chức và phong trào "Xây dựng cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá" trong các cấp công đoàn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả, tham m¬¬ưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, h¬ướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tập trung vào việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, xây dựng nội quy, quy chế làm việc phù hợp với thực tế của cơ sở, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, CNVCLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, đạt năng xuất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới khoa học và công nghệ trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

 Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Văn hoá thông tin và Uỷ ban TDTT Việt Nam về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVCLĐ giai đoạn (2001- 2005) và Chương trình phối hợp giữa Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (2006-2010), giai đoạn (2010-2015). LĐLĐ tỉnh đã phối hợp xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động từng giai đoạn trên cơ sở cụ thể hoá 6 tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị có nếp sống văn hoá của UBND tỉnh, 5 tiêu chuẩn đơn vị có đời sống văn hóa tốt do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Công đoàn cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, giám đốc các doanh nghiệp làm tốt công tác đăng ký, tổ chức thực hiện, đánh giá, chấm điểm và báo cáo Ban Chỉ đạo các cấp; Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động với Sở VHTTDL tỉnh trong các giai đoạn, trong đó, giai đoạn 2005-2012, thực hiện tốt công tác triển khai, thẩm định, đánh giá đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố; tham gia với đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh.

  Trong những năm qua, phong trào đã gắn với nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị là hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá ở cơ sở như: sân bãi, nhà tập luyện thi đấu thể thao, nhà truyền thống, phòng đọc, nhà văn hoá, bảng tin, tủ sách pháp luật, hệ thống truyền thanh... phục vụ tốt cho công tác thông tin, truyền thông, nghiên cứu, học tập và các hoạt động tập luyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ thể thao trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ảnh cơ quan VH

            Đồng chí Trần thị Kim Anh Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao giải cho các cá nhân                                                                            đạt giải trong hội thi 

  Một số cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, đầu tư trang thiết bị góp phần hiện đại hóa công sở, có biển hiệu, biển báo, chỉ dẫn, hướng dẫn, có các bảng nội quy, quy chế làm việc hương dẫn các trình tự, thủ tục, quy trình làm việc, các quy định được công khai để mọi người biết và tự giác thực thực hiện. Tổ chức nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, hợp lý, đảm bảo an toàn, thuận tiện trong làm việc, giao dịch.., thực hiện xây dựng môi trường làm việc, nơi làm việc " Xanh - Sạch - Đẹp", an toàn, có nếp sống văn hoá. Phong trào được công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tích cực. Tỷ lệ cơ quan, đơn đạt chuẩn văn hóa tăng dần hàng năm, từ 70% năm 2001 lên trên 87% năm 2015; 100% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn tỉnh đã đăng ký đạt chuẩn văn hóa. (đạt chỉ tiêu giai đoạn 2000- 2015 của tỉnh).

   Phong trào xây dựng đời sống văn hóa nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, tạo ra nhiều nội dung hoạt động phong phú, thiết thực, phát huy mọi nguồn lực tham gia vào việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, hướng tới mục tiêu chung, nâng cao đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho CNVCLĐ trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, có đời sống văn hóa, tiến bộ, luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trở thành một trong các phong trào thi đua sâu rộng là một trong các tiêu chí để đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân và con người Việt Nam trở thành lực lượng đi đầu trong sự nghiệp Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa./.

Phùng Thanh Huyên, LĐLĐ tỉnh