Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ hai, 14 Tháng 11 2016 15:09

TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

   Ngày 10/11, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2016. Tham dự Hội nghị có 190 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Viên chức tỉnh khóa II, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở (CĐCS), CĐCS Thành viên, Công đoàn bộ phận, các đồng chí Trưởng Ban nữ công, Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách công tác nữ công và kế toán các CĐCS trực thuộc.

Anh HNTH 10.11   Toàn cảnh Hội nghị

   Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tập trung phân tích những nội dung mới nêu trong Chỉ thị, về: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phát huy vai trò của người đứng đầu theo phương châm "trên trước, dưới sau"; "trong trước, ngoài sau". Đồng thời cần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Đẩy mạnh xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ,....Các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề như: Công đoàn tham gia quản lý, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác vận động nữ CNVCLĐ công đoàn cơ sở; Nội dung, phương pháp hoạt động của cán bộ công đoàn cơ sở; Công tác tài chính công đoàn.

 Qua hội nghị tập huấn, đã trang bị cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nắm vững nguyên tắc cơ bản, những điểm mới trong hoạt động công đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở./.

Tin & ảnh: Tô Thị Ái, Công đoàn Viên chức tỉnh