Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ tư, 17 Tháng 10 2018 07:20

Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn – Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023

Ngày 15/10/2018, Công đoàn ngành Giáo dục và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023.

Dự Lễ ký kết có đồng chí Lý Đức Thanh – Tỉnh  ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Trần Quốc Tuấn – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); đồng chí Hà Thị Thúy Hằng – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục, Chủ tịch LĐLĐ 11 huyện, thành phố cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban thuộc LĐLĐ tỉnh, các phòng thuộc Sở GDĐT, đại diện lãnh đạo Phòng GDĐT các huyện, thành phố.

Anh 1 opt

Đ/c: Lý Đức Thanh – Tỉnh  ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn

phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết

Trên cơ sở Hướng dẫn số 704/HD-TLĐ, ngày 12/5/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Hướng dẫn sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương, công đoàn giáo dục cấp huyện và xuất phát từ tình hình thực tiễn hoạt động của Công đoàn ngành Giáo dục và LĐLĐ các huyện, thành phố. Để đảm bảo triển khai các hoạt động mang tính ngành nghề đến công đoàn cơ sở khối giáo dục thuộc LĐLĐ các huyện, thành phố quản lý. Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã chủ trì xây dựng Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023 với LĐLĐ các huyện, thành phố gồm 3 chương, 11 điều.

Quy chế quy định một số nội dung và phương thức phối hợp giữa Công đoàn ngành Giáo dục Lạng Sơn và LĐLĐ các huyện, thành phố để thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp và công tác giáo dục trên địa bàn các huyện, thành phố. Đảm bảo tính thống nhất của tổ chức công đoàn, không chồng chéo trong chỉ đạo cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng thời, Quy chế cũng chỉ rõ những nội dung phối hợp công tác bao gồm: công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, lao động; tổ chức các phong trào thi đua; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát; công tác thông tin.

Anh 4 opt

                Các đơn vị tham gia ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2018-2023

Văn bản được ký kết góp phần tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong công tác, tổ chức thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố được quy định trong Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

 

Tin, ảnh: Lan Anh 

CĐN Giáo dục Lạng Sơn