Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ hai, 23 Tháng 11 2015 15:41

Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn tuyên truyền, phổ biến pháp luật

  Ngày 17/11/2015, Liên đoàn Lao động thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Tại hội nghị, 70 đại biểu từ 16 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn được tiếp nhận các nội dung cơ bản về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các pháp luật có liên quan.

Đây là việc làm cụ thể hóa Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước";Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009 đến 2012"; Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 12/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2016.

LDLD TPLS TT

Toàn cảnh Hội nghị

  Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp là một trong những giải pháp hàng đầu để xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong mỗi doanh nghiệp. Có hiểu biết pháp luật thì người lao động mới có ý thức chấp hành và có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, nhờ đó mới hạn chế được hiện tượng đình công, kiện tụng, tranh cãi... trong mối quan hệ giữa chủ doanh nghiệp với công nhân. Qua đó, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 TRẦN THỊ THU HÀ - LĐLĐ thành phố Lạng Sơn