Công đoàn tỉnh Lạng Sơn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thứ sáu, 14 Tháng 2 2014 10:07

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2014

Thực hiện hướng dẫn số 100 - HD/BTGTW, ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 25/01/2014 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 112/HD-TLĐ về hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2014.

Hướng dẫn nêu rõ các nội dung tuyên truyền năm 2014 như: kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2014), Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch); 39 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2014); 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 - 1/5/2014); 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2014); 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014); 69 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2014); 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/ 2014); 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)....

Trong đó yêu cầu các cấp Công đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ nhằm giáo dục lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Gắn việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước với tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 25 tháng 12 năm 2013 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28-01-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; tuyên truyền triển khai Hiến pháp năm 2013, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tháng Công nhân năm 2014, kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam ...

Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, nhất là CNLĐ khu công nghiệp, khu chế xuất, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

Đặc biệt các cấp Công đoàn cần chú trọng các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm làm rõ sự ra đời, vị trí, vai trò và sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, nhất là trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguồn congdoanvn.org.vn

Nguồn congdoanvn.org.vn