Công đoàn Lạng Sơn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Thứ năm, 06 Tháng 7 2017 22:43

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LẠNG SƠN HỌP BAN CHẤP HÀNH KỲ THỨ 10 - SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

  Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ), họp ngày 04 tháng 7 năm 2017, bầu bổ sung 03 đồng chí vào Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn (khóa XV):

         1- Đ/c: Hoàng Thị Cúc, Trưởng Ban nữ công LĐLĐ tỉnh;

         2- Đ/c: Nông Thị Phương Thảo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

        3- Đ/c: Trần Thị Thủy, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Sơn.

  Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017; thống nhất các văn bản: đề cương báo cáo của Ban Chấp hành khóa XV tại đại hội công đoàn tỉnh khóa XVI; đề án chuẩn bị nhân sự đại hội công đoàn tỉnh; hướng dẫn phân bổ đại biểu dự đại hội công đoàn tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2018 – 2023.

  Đánh giá khái quát kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2017: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn, xây dựng và triển khai kịp thời Nghị quyết Ban Chấp hành và Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ năm 2017, đến các cấp công đoàn; Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" thiết thực, ý nghĩa. Chương trình đã trao tặng 405 xuất quà cho các đối tượng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, con của đoàn viên, người lao động mồ côi cả cha lẫn mẹ; phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc thực hiện các quy định về lao động, BHXH, bữa ăn giữa ca và thực hiện mức lương tối thiểu vùng. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thiết thực và hiệu quả

Chu tich SK 6T

Đ/c Lô Tiến Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị

  Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực kinh tế ngoài nhà nước và xây tổ chức công đoàn vững mạnh. Từ đầu năm đến nay thành lập mới 11 CĐCS, kết nạp 135 đoàn viên công đoàn tại 11 đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, Hợp tác xã ngoài khu vực nhà nước. Tiêu biểu là LĐLĐ Thành phố thành lập được 5 CĐCS.

TT KA SK 6T

         Đ/c Trần Thị Kim Anh, phó chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh thông qua báo cáo công tác 6 tháng                                                                              đầu năm 2017

   Phân công, chỉ đạo đôn đốc cán bộ các ban LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành tăng cường đi cơ sở, nắm tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; Nắm việc tổ chức triển khai thực hiện công tác trọng tâm của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong năm 2017; Đôn đốc các cấp công đoàn thực hiện tốt chương trình phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, hiệp hội trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

   Tuy nhiên công tác đi cơ sở của một số cán bộ công đoàn chưa đảm bảo về nội dung, chưa kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề xuất của công nhân lao động ; công tác chỉ đạo thu kinh phí công đoàn các doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp khó khăn, nhất là những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn thấp.

   Hội nghị thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa XV với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cần chỉ đạo là: Thực hiện sắp xếp lại công đoàn ngành, công đoàn Giáo dục cấp huyện, thành phố; Chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở và đại hội điểm LĐLĐ thành phố; Tổng kết các chuyên đề và hoạt động công đoàn năm 2017; tổng kết thực hiện 4 chương trình hành động và các chuyên đề nhiệm kỳ 2013 – 2018; tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày ngày 17/7/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về tăng cường lãnh đạo công tác phát triển đoàn viên, xây dựng củng cố tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội, Công tác chuẩn bị cho Đại hội XVI Công đoàn tỉnh ; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra đánh giá trách nhiệm thực hiện của các cấp công đoàn; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp./.

Hoàng Văn Liệu

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn